Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

222

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น

” TCLC Youth Camp 2016 ” ( Day 4)

5

เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM ” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมพันธภาพที่งดงาม ความพูกพันที่มิลืมเลือน การจากลาที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบกันใหม่ กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วย -ศึกษาพระคำยามเช้า -นมัสการ-ทบทวนบทเรียน -สิ่งที่ได้รับจากการมาค่าย -ความคาดหวังจากกิจกรรมค่ายครั้งต่อไป

” TCLC Youth Camp 2016″ (Day 3)

4

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดก็ยังคงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องความเชื่อเพื่อนำไปใช้เพื่อยืนหยัดในการดำเนินชีวิต “STAND FIRM” ซึ่งประกอบไปด้วย -พระคำยามเช้า -นมัสการ -STAND FIRM # 3 -Team Building -Beach Game -เทศนา -แคมป์ไฟ -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าการหล่อหลอม เรียนรู้ จะทำให้เยาวชนสามารถยืนหยัดและยืนยันความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้เป็นอย่างดี

” TCLC Youth Camp 2016″ (Day 2)

3

วันที่ 2 ของค่ายอนุชนลูเธอรั่น ในหัวข้อ ” STAND FIRM” ยังคงเต็มไปด้วยพระคุณและพระพรอย่างมากล้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า -เริ่มด้วยการศึกษาพระวจนะยามเช้า -สามัคคีธรรมด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน -นมัสการ -เรียน ” STAND FIRM” # 2 -Team Building – 5 นิ้วเพื่อการประกาศ -เกมมันๆ -นมัสการ -เทศนา -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าทุกอย่างในวันนี้จะทำให้อนุชนได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าต่อไป  

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme