Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

“Equipping The Saints” (คจ.บ้านร่มเกล้า 1 อ.พบพระ จ.ตาก)

ETS พบพระ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ คริสตจักรบ้านร่มเกล้า1 อ.พบพระ จ.ตาก

“Equipping The Saints” คจ.สามัคคีธรรมบ้านคา

DSC06266

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

222

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น

” TCLC Youth Camp 2016 ” ( Day 4)

5

เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM ” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมพันธภาพที่งดงาม ความพูกพันที่มิลืมเลือน การจากลาที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบกันใหม่ กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วย -ศึกษาพระคำยามเช้า -นมัสการ-ทบทวนบทเรียน -สิ่งที่ได้รับจากการมาค่าย -ความคาดหวังจากกิจกรรมค่ายครั้งต่อไป

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา