Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

” TCLC Youth Camp 2016″ (Day 3)

4

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดก็ยังคงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องความเชื่อเพื่อนำไปใช้เพื่อยืนหยัดในการดำเนินชีวิต “STAND FIRM” ซึ่งประกอบไปด้วย -พระคำยามเช้า -นมัสการ -STAND FIRM # 3 -Team Building -Beach Game -เทศนา -แคมป์ไฟ -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าการหล่อหลอม เรียนรู้ จะทำให้เยาวชนสามารถยืนหยัดและยืนยันความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้เป็นอย่างดี

” TCLC Youth Camp 2016″ (Day 2)

3

วันที่ 2 ของค่ายอนุชนลูเธอรั่น ในหัวข้อ ” STAND FIRM” ยังคงเต็มไปด้วยพระคุณและพระพรอย่างมากล้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า -เริ่มด้วยการศึกษาพระวจนะยามเช้า -สามัคคีธรรมด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน -นมัสการ -เรียน ” STAND FIRM” # 2 -Team Building – 5 นิ้วเพื่อการประกาศ -เกมมันๆ -นมัสการ -เทศนา -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าทุกอย่างในวันนี้จะทำให้อนุชนได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้าต่อไป  

” TCLC Youth Camp 2016 ” (Day 1)

2

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนเข้าไปจัดกิจกรรม ค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM” 2-5 พ.ค.2016 ณ บ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์-วันแรกเป็นการต้อนรับเข้าสู่ค่าย -ปฐมนิเทศน์ -กิจกรรมเกม -เรียนรู้ ” STAND FIRM” (1)… -แบ่งสี บัดดี้ -นมัสการ -เทศนา -พิธีเปิดค่าย ทุกอย่างเต็มไปด้วยพระพรและความชื่นบานใจ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำในการเดินทางที่ปลอดภัยและการเริ่มต้นค่ายที่ราบรื่น ขอพระองค์ทรงโปรดนำต่อไปจนทุกอย่างสำเร็จและถวายเกียรติแด่พระองค์สูงสุด

“Equipping The Saints”

ETS

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ 30 เมษายน 2016 ณ คริสตจักรใจสมานรังสิต จ.ปทุมธานี เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น -ทำไมต้องประกาศ -ประกาศ อะไร -ประกาศกับใคร -วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ -การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย *ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี *ขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ ต่างใจเย็น ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานรังสิต ที่ประสานงานจนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเป็นอย่างดี *ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ *ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการออกไปประกาศและเป็นพยานอย่างเกิดผลมากมายเพื่อนำคนมาถึงความรัก ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์

” Songkran Festival” (Booth)

IMG_3571

11 เมษายน 2016 องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้ตั้งบู๊ทแจก “ซองกันน้ำ พร้อมหนังสือ กลยุทธครอบครัวสุขสันต์ผูกพันด้วยความเข้าใจและใบปลิวเรื่องครอบครัวมีสุข ” เพื่อมอบให้กับพี่น้องในชุมชนซอยแจ้งวัฒนะ 14 และพี่น้องที่สัญจรผ่านมา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและคุ้มครองทุกๆท่านให้เต็มไปด้วยสันติสุขและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นี้

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา