ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2018 “การต่อสู้”

พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กลับไปจากแม่น้ำจอร์แดน และพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปถึงสี่สิบวัน ในถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกมารทดลอง… (ลูกา 4:1-2a)

อ่าน ลูกา 4:1-13

เมื่อซาตานโจมตีมนุษย์ครั้งแรกมันทำลายบรรพบุรุษของเราในสวนเอเดน ด้วยคำพูดล่อหลอกอันชาญฉลาด จนเขาไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและกินผลไม้ที่พระองค์ทรงห้าม และโลกของเราก็จมดิ่งสู่ความตายและการทำลายล้าง ตอนนี้ซาตานกำลังโจมตีพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

หลังจากพระเยซูทรงงดรับประทานอาหารเป็นเวลา 40 วัน ศัตรูก็โหมกระหน่ำด้วยการล่อหลอกอันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ลูกาบันทึกเกี่ยวกับสามกับดักสุดท้ายอันคดเคี้ยวของซาตานที่วางไว้ทำลายพระเยซู

ประการแรกมันล่อใจที่ความหิวอย่างมากของพระเยซูโดยพูดว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร” ฟังดูไร้เดียงสา แต่พระเยซูทรงเห็นกับดัก การทำตามคำแนะนำของซาตานแสดงว่าพระองค์ไม่ทรงวางใจพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมสำหรับความต้องการของพระองค์ พระองค์จึงตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้”

การล่อลวงต่อมาเป็นการเสนอให้อาณาจักรทั้งสิ้นในโลกแก่พระองค์ถ้าพระองค์ทรงกราบไหว้มัน พระเยซูทรงตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว”  พระองค์ทรงเลือกเดินในหนทางความรอดที่ยากลำบากของพระบิดา ไม่ใช่ทางลัดของซาตาน

การล่อลวงครั้งสุดท้ายก็โดยการนำพระเยซูไปบนยอดพระวิหาร แล้วท้าทายให้พระองค์ทรงกระโดดลงไปเพราะพระสัญญาของพระเจ้าในสดุดีกล่าวไว้ว่า ”เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน…เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน” (สดุดี 91:11a, 12b)

พระเยซูไม่ทรงกระโดด ซึ่งดูเหมือนพระองค์ไม่ทรงไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่พระเยซูทรงเห็นแจ้งโดยตลอด พระองค์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเชื่อของพระองค์ต่อซาตาน จึงทรงตอบว่า “มีคำกล่าวไว้ว่า อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน”

เมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการล่อลวงซาตานจึงละจากพระเยซูไป และรอคอยโอกาสต่อไป

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด  อาดัมและเอวาหลงเชื่อการโกหกของซาตาน แต่พระบุตรของพระองค์ทรงหนักแน่นมั่นคง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดของพระเยซู ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์วางใจในพระองค์เหมือนดังเช่นพระเยซู และยึดมั่นในพระคำของพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: March 6, 2018 — 3:38 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา