ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2018 “การทำดีผิดกฎหมายหรือ?”

ฝ่ายคนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะกระทำอย่างไรแก่พระเยซูได้ (ลูกา 6:11)

ฝ่ายพวกที่อยู่ตรงข้ามพระเยซูก็รวมตัวกันมากขึ้นจากนาซาเร็ธและมารรวมถึงเหล่าสมุนของมัน  ตอนนี้มีศัตรูใหม่สองพวกเข้าร่วมในการต่อสู้

ธรรมาจารย์ใช้เวลาถึงสองศตวรรษในการคัดลอกพระคัมภีร์เดิมซึ่งเป็นกฎหมายของพระเจ้า ที่แสดงให้เราเห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องการพระผู้ช่วยให้รอดที่พระองค์ทรงให้สัญญาไว้ แต่เขาทำให้ถ้อยคำบิดเบือนไปโดยสอนว่าการเข้าไปในสวรรค์ก็สามารถทำได้แม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์ พวกที่นั่งอยู่กับธรรมาจารย์ล้วนเป็นสาวกของฟาริสีซึ่งอุทิศตนให้กับการสอนและประเพณีเหล่านี้

ชายคนหนึ่งมือขวาลีบและใช้การไม่ได้นั่งอยู่ในธรรมศาลา พระเยซูทรงทำอะไร ตามธรรมเนียมของพวกธรรมาจารย์เชื่อว่าพระคัมภีร์ห้ามทำงานใดๆ ในวันสะบาโต แม้กระทั่งการรักษาชายมือลีบ ดังนั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์จึงเฝ้าดูอย่างเงียบๆ ว่าพระเยซูจะทรงฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตของเขาหรือไม่

พระเยซูทรงเรียกให้ชายมือลีบยืนขึ้น ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของทุกคน จากนั้นพระองค์ทรงหันไปหาพวกธรรมาจารย์และถามว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายว่า ในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” พระองค์ทรงเปิดเผยความหน้าไหว้หลังหลอกของธรรมเนียมของคนเหล่านี้ที่ห้ามพระองค์ไม่ให้ใช้ฤทธิ์อำนาจในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์เพราะว่าเป็นวันสะบาโต เมื่อทรงมองไปรอบๆ คนเหล่านั้นแล้วจึงตรัสกับชายมือลีบว่า “จงเหยียดมือออกเถิด” แล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติดี

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีรู้สึกเดือดดาลที่พระเยซูทรงฝ่าฝืนธรรมเนียมวันสะบาโตของเขาอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการบันทึกไว้ในกฎของเขาว่าจะเอาผิดกับพระองค์อย่างไรเพราะ ไม่มีใครคิดถึงการเขียนกฎห้ามคนเหยียดมือของเขาออก

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ศัตรูของพระเยซูต่างเดือดดาลยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงห่วงใยคนที่เจ็บปวด ขอทรงโปรดยกโทษในความเย็นชา และไม่รู้สึกสนใจผู้คนที่ทุกข์ร้อนรอบๆ ตัวข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปถึงพระเยซูเพื่อรับการให้อภัยด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: March 9, 2018 — 2:03 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา