ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2018 “การลบล้างความเข้าใจผิดๆ”

(พระเยซูตรัส) “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ…” (ลูกา 9:22a)
อ่าน ลูกา 9:18-22
สาวกของพระเยซูได้ยินพระคำที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์และเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายครั้ง เขาเชื่อว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แต่ทันทีที่เปโตรสารภาพครั้งยิ่งใหญ่ พระเยซูทรงสั่งสาวกทั้ง 12 คนอย่างเข้มงวดว่าให้เก็บสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินไว้กับตัวเอง คนยิวมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ เขาคิดว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงสามารถขับไล่พวกโรมันและทรงสร้างอาณาจักรบนแผ่นดินโลก แม้กระทั่งเหล่าสาวกเองก็มีความฝันเช่นนี้ด้วย ตอนนี้พระเยซูทรงเริ่มทำลายความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นและทรงสอนเขาว่าพระองค์ทรงมาเพื่อช่วยโลกผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์
พระเยซูทรงทราบเป็นอย่างดีถึงความน่าสยดสยองทั้งหลายที่พระองค์ต้องรับในเยรูซาเล็ม แต่พระองค์ก็ทรงทราบเช่นกันว่าสาวกยังไม่พร้อมสำหรับความจริงแห่งพระสิริทั้งปวง ดังนั้น พระองค์จึงทรงปิดบังรายละเอียดและทรงพูดอย่างเรียบง่ายว่า “บุตรมนุษย์ต้องทนทุกข์หลายประการ”
แต่สาวกต้องการรู้ว่าใครจะเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานที่รุนแรงของพระองค์ ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงสอนเขาว่าผู้นำของคนของพระองค์เองคือคนยิวในศาลสูงจะสอบสวนพระองค์และปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ เขาจะฆ่าพระองค์โดยวิธีการพิจารณาคดี แต่การเปิดเผยของพระเยซูต่อสาวกไม่ได้จบลงที่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงเน้นชัดเจนว่าในวันที่สามหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมา
นี่อาจไม่ใช่ชีวิตที่คุณวาดไว้สำหรับพระองค์เมื่อคุณเห็นพระกุมารบรรทมในรางหญ้าที่เบธเลเฮ็มในเทศกาลคริสต์มาสแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้สำหรับพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้น
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระเยซูทรงระมัดระวังในการปกป้องสาวกของพระองค์จากความน่ากลัวทั้งหลายที่พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์เพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปของเรา ขอทรงเตือนข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้ในรายละเอียดทุกอย่างของอนาคตของข้าพระองค์และขอทรงให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์จะทรงทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพื่อประโยชน์ของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: March 10, 2018 — 8:48 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา