ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2018 “การส่องสว่างในพระสง่าราศี”

เมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ วรรณพระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับ (ลูกา 9:29)
อ่าน ลูกา 9:28-36
แปดวันหลังจากที่พระเยซูทรงทำนายถึงการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงนำสาวกสามคนขึ้นไปบนภูเขาอันเป็นที่ซึ่งพระกายของพระองค์เปลี่ยนไป เปโตรเรียกพระองค์ว่าพระคริสต์ของพระเจ้า ตอนนี้เปโตรสามารถแหงนมองพระพักตร์ที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระบุตรชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า พระเยซูทรงมีพระสง่าราศีของพระองค์เสมอ แต่นับจากพระทรงอยู่ในครรภ์จนกระทั่งถึงเวลานี้พระสง่าราศีของพระองค์ถูกบดบังด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ถึงช่วงเวลาสั้นๆ นี้พระสง่าราศีของพระองค์เปล่งประกายออกมา
การเห็นพระสิริของพระเจ้าในครั้งนี้อาจสร้างความหนักแน่นให้เปโตร ยากอบและยอห์นเกี่ยวกับการทรงปกครองอาณาจักรบนแผ่นดินโลก แต่โมเสสและเอลิยาห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จากพระคัมภีร์เดิมยืนพูดกับพระเยซูเกี่ยวกับการจากไปของพระองค์และวิธีการที่พระองค์จะทำให้พันธกิจบนโลกนี้ของพระองค์สำเร็จผ่านทางการสิ้นพระชนม์ การคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ เปโตร ยากอบและยอห์นตาสว่างขึ้นเมื่อมองเห็นโมเสสและเอลิยาห์กำลังจะจากไป เปโตรจึงร้องบอกว่าท่านต้องการสร้างเพิงสามหลังเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้พำนัก
ทันใดนั้นเมฆสว่างก็ปกคลุมพระเยซู และสาวกทั้งสามคน และจากเมฆนั้นเสียงของพระบิดาก็ดังออกมาว่า “ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด!” มีหลายอย่างที่พระเยซูทรงสอนพวกเขาและเราเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้ของเราและวิธีการที่พระองค์ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้เราได้มีชีวิตชั่วนิรันดร์กับพระองค์
หลังจากได้ยินเสียงนั้นแล้ว พระเยซูทรงอยู่ตามลำพังกับสาวกอีกครั้งตามสภาพปกติที่ถูกบดบังไว้ของพระองค์ จากนั้น พระองค์ทรงนำเขาลงจากภูเขาไปตามทางที่จะนำพระองค์ไปยังการเขน
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ในสภาพที่เปลี่ยนไปของพระเยซูนั้นเราเห็นถึงการเต็มด้วยพระสง่าราศีของพระองค์ในฐานะพระบุตรผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ของพระองค์ ขอทรงเพิ่มความเข้มแข็งให้กับความไว้วางใจของข้าพระองค์ในพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เห็นพระพักตร์ที่มีสง่าราศีของพระองค์หน้าต่อหน้าในสวรรค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: March 10, 2018 — 8:54 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา