ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2018 “ความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้น”

(พระเยซูตรัส) “ท่านทั้งหลายจงให้คำเหล่านี้เข้าหูของท่าน เพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือมนุษย์” (ลูกา 9:44)

อ่าน ลูกา 9:37-45

เมื่อเสด็จลงมากับสาวกทั้งสามจากภูเขาที่เขาเห็นพระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนไป  พระเยซูทรงเผชิญกับผีร้ายที่สาวกบางคนไม่สามารถขับมันออกได้  โดยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือผีมารและทรงขับไล่มันออกไป   ฝูงชนรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนักและยืนตลึงกับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำการ  พระเยซูทรงรู้ว่าเหล่าสาวกยังคงติดยึดอยู่กับความหวังที่จะมีอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ และพระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ให้เขาตามน้ำไปกับความตื่นเต้นของฝูงชน  ดังนั้น พระองค์จึงตรัสกับเขาตรงๆ และเพื่อดึงความสนใจของเขาพระองค์สามารถตรัสง่ายๆ ว่า “จงฟังอย่างตั้งใจ” แต่พระองค์กลับตรัสบางอย่างที่กินใจมากกว่าด้วยคำว่า “จงให้คำเหล่านี้เข้าหูของท่าน”

และอะไรที่เป็นคำสำคัญที่พระเยซูต้องตรัสกับเขา  คำเหล่านี้คือ “เพราะว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือมนุษย์”  ทั้งๆ ที่เขามีความฝันและความหวังของฝูงชนที่ติดตามเขา  ความเจ็บปวดของพระเยซูเข้ามาใกล้แล้ว  พระองค์ทรง “กำลังจะถูกมอบไว้ในมือของมนุษย์”

แต่พระเยซูทรงเปิดเผยความจริงที่เจ็บปวดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเจ็บปวดของพระองค์ที่กำลังมาและพระองค์มิได้ทรงเปิดเผยตั้งแต่แรก  เรื่องนี้จะผ่านทางการกระทำที่ทรยศ  แน่นอนว่าพระเยซูทรงรู้ดีว่าใครคือคนทรยศพระองค์ แต่ทรงเก็บข้อมูลนั้นไว้จนบัดนี้  ไม่เพียงแต่พระองค์จะถูกปฏิเสธเท่านั้นและต่อมาทรงถูกทำทารุณและสิ้นพระชนม์ แต่การทรยศจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

สาวกไม่เข้าใจและกลัวที่จะถามอะไรพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องนี้  ความสงสัยกำลังก่อตัวขึ้นเมื่อปลายทางของพระเยซูและความรอดของเราใกล้เข้ามา

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด  พระบุตรของพระองค์ผู้ทรงมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการทำตามพระองค์เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จในการช่วยกู้โลกนี้  ขอทรงประทานความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในการติดตามพระองค์ทั้งชีวิตของข้าพระองค์  อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: March 12, 2018 — 3:51 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา