ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2018 “เราไม่ล้าง”

ฝ่ายคนฟาริสี เมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างตามพิธีก่อนเสวยก็ประหลาดใจ (ลูกา 11:38)

อ่าน ลูกา 11:37-54

พระเยซูทรงเดินทางไปยังเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้าย ในวันสะบาโตหนึ่งพระองค์ทรงหยุดแล้วทรงสั่งสอนในธรรมศาลา หลังจากที่สอนเสร็จแล้วพวกฟาริสีก็เชิญพระองค์ให้ร่วมรับประทานอาหารเช้า ก่อนรับประทานอาหารพวกฟาริสีและแขกคนอื่นๆ ต่างล้างมืออย่างดีตามประเพณียิว เขาเชื่อว่าการรับประทานอาหารด้วยมือที่ไม่ล้างจะทำให้อาหารสกปรกและทำให้ร่างกายไม่สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า

เวลาที่พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้องนั้น เรารู้ว่ามนุษย์ติดเชื้อโดยธรรมชาติบาปที่เขาได้รับจากพ่อแม่และไม่ใช่จากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด  พระเยซูทรงปฏิเสธการล้างมือ  เจ้าบ้านรู้สึกแปลกใจ แต่พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนกลับไปทำตามคนเหล่านั้น

จากนั้นพระองค์ทรงทำให้ประเพณีที่เขาวางใจว่าจะทำให้เขามีหนทางไปสวรรค์ต้องแตกสลายไป ดูเหมือนจะไม่ฉลาดนักที่พระเยซูทรงจุดประเด็นความร้อน แต่ทุกคนสามารถทำได้โดยการกระทำที่มีความเมตาอันยิ่งใหญ่เพื่อคนเหล่านั้น  ถ้าเขาเข้มงวดเพื่อชำระสิ่งที่ไม่สะอาดออกจากมือของเขา เขาจะไม่ยอมให้พระเจ้านำความไม่สะอาดและบาปออกไปจากหัวใจ ความคิดและจิตวิญญาณของเขา

ทำให้พวกธรรมาจารย์บ่นตำหนิ เมื่อพระเยซูทรงโต้ตอบธรรมาจารย์ซึ่งตามประเพณีแล้วเป็นที่พวกฟาริสีก็ยังติดตาม พระเยซูทรงจุดประเด็นอีกครั้ง พระองค์ทรงโทษว่าพวกธรรมาจารย์ฝังพระสัญญาอันงดงามของพระเจ้าไว้ภายใต้ประเพณีของเขา ซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้คนให้พึ่งพิงกำลังของตนเองแทนที่จะพึ่งการยกโทษของพระเจ้าที่ทรงให้ผ่านทางพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระองค์

พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ต่อต้านอย่างหนัก เขากดดันให้พระองค์ตรัสมากขึ้น เพื่อรอคอยโจมตีด้วยหวังว่าพระองค์จะตรัสบางอย่างออกมาอย่างไม่ระมัดระวัง

อธิษฐาน:  พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระเยซูพระบุตรของพระองค์ทรงทำให้เห็นชัดเจนว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่นำไปสู่การทรงสถิตของพระองค์คือการมีความเชื่อในพระองค์ ขอทรงชำระจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ที่เต็มไม่ด้วยวิธีการมากมาย  อธิษฐานขอให้พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: March 13, 2018 — 3:06 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา