ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2018 “ยอมทุกอย่างเพื่อสันติสุข”

(พระเยซูตรัส) ”ท่านทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่จะให้แตกแยกกันต่างหาก” (ลูกา 12:51)

อ่าน ลูกา 12:49-53

ศัตรูผู้ต่อต้านพระเยซูเพิ่มมากขึ้น  คนเหล่านั้นไม่ยอมหยุดจนกว่าพระองค์จะทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์บนกางเขน

นั่นดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับคำที่ทูตสวรรค์กล่าวในวันคริสต์มาสที่ว่า “สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง” (ดู ลูกา 2:4) แต่ทูตสวรรค์ไม่ได้พูดเกี่ยวกับสันติสุขท่ามกลางมนุษย์ แต่บอกว่า “สันติสุขท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปราน” พระเจ้าทรงโปรดปรานเมื่อเราเพียงรับรู้ว่าเราล้มเหลว และจากนั้นก็วางใจให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ผู้นำชาวยิวไม่ยอมรับเช่นนั้น เขายังคงนำคนของพระเจ้าไปในทางที่ผิด เขายึดติดอยู่กับความผิดพลาดของตนและปฏิเสธที่จะหันไปหาพระเมสสิยาห์ของเขาเพื่อการยกโทษ พระเยซูทรงเตือนสาวกของพระองค์ว่าสักวันหนึ่งศัตรูเหล่านั้นจะต่อต้านเขา

ขอให้ฟังพระสุรเสียงที่มีความเร่งด่วนอยู่ในนั้นว่า “เรามาเพื่อจะให้ไฟบังเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลก เราอยากให้ไฟนั้นติดขึ้นแล้ว เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง  เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ” ไฟที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นคือกางเขน เพราะโดยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์ทำให้เกิดการแบ่งผู้ที่เชื่อออกจากผู้ที่ไม่เชื่อ ไฟแห่งกางเขนลุกลามไปทั่วแผ่นดินโลกจนทุกวันนี้

พระเยซูทรงถามว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ”  บ่อยแค่ไหนที่เราประนีประนอมความจริงหรือยืนนิ่งเพื่อให้อยู่ได้อย่างสันติกับคนอื่น แต่นั่นไม่ใช่พระเยซู พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะล้างพระหัตถ์ของพระองค์หากนั่นเป็นการสนับสนุนการโกหกของซาตาน พระองค์ทรงโจมตีอย่างแข็งขันต่อการหลอกลวงของฟาริสีและธรรมาจารย์เพื่อให้เขารู้ถึงการหลอกลวงของซาตานแล้วหันกลับมาหาพระองค์เพื่อรับความรอด

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ไม่มีการประนีประนอมระหว่างพระองค์กับซาตาน ความจริงและความผิดพลาด ชีวิตและความตาย สวรรค์และนรก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้สันติสุขที่ผู้เชื่อมีกับพระองค์ ซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ทรงได้มาแล้ว อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: March 14, 2018 — 3:33 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา