ประจำวันที่ 7 เมษายน 2018 “ต่อหน้าศาลของยิว”

ครั้นรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน …(ลูกา 22:66a)
อ่าน ลูกา 22:63-71
ในขณะที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูอยู่ข้างนอก กลุ่มชายฉกรรจ์ที่จับกุมพระเยซูต่างพากันเย้ยหยันและทุบตีพระองค์ เขาใช้ผ้าปิดตาพระองค์แล้วตบพระพักตร์พระองค์พร้อมกับสั่งให้พระองค์ตอบว่าใครที่ทำกับพระองค์ พระเยซูทรงอยู่ในความสงบตลอดเวลาของการทำร้ายทุกอย่าง
เมื่อฟ้าสว่างเขาก็นำพระองค์ไปยังศาลสูงของยิว แล้วท้าทายพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงบอกเราเถิด”
พระเยซูทรงรู้ว่าเขาไม่ได้สนใจในความจริง เขาเพียงต้องการต่อต้านพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจที่ดื้นด้านของเขาโดยตรัสว่า “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ และถ้าเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบ” จากนั้นพระองค์ทรงตอบคำถามของเขาด้วยพลังอำนาจสูงสุดว่า “แต่ตั้งแต่นี้ไป บุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”
แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ในทางโลกตามที่เขาคาดหวัง พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระคัมภีร์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและบุตรมนุษย์ผู้ทรงปกครองด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริจากเบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จะทรงพิพากษาในวันสุดท้าย
เพื่อให้เป็นที่ชัดเจน ศาลจึงถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ”
พระเยซูทรงตอบว่า “ก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็น” คำตอบของพระองค์ในภาษาอังกฤษดูเหมือนเป็นการตอบไม่ตรงคำถาม แต่ไม่ใช่ในภาษากรีกที่ลูกาเขียนซึ่งพระองค์ทรงยืนยันคำที่เขาเพิ่งพูดไปว่าเป็นความจริง คือ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ศาลสูงของยิวประณามพระเยซูที่ทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่เวลาสั้นเข้ามาแล้ว อีกไม่นานคนทั้งเมืองจะตื่น และฝูงชนที่น่ากลัวจะกลับมา เขาต้องการให้พระเยซูทรงถูกตรึงเสียก่อนสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น ดังนั้น เขาจึงเร่งนำพระองค์ไปยังผู้ว่าการของโรมัน
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ในความสงสัยและไม่เป็นมิตร พระองค์ก็ทรงเปิดเผยความจริงโดยปราศจากความกลัวต่อพวกผู้นำยิว ขอพระองค์ทรงประทานความเชื่อให้ข้าพระองค์ได้เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงปกครอง ณ เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดาด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 7, 2018 — 5:08 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา