ประจำวันที่ 12 เมษายน 2018 “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา”

ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” … (ลูกา 23:34a)
อ่าน ลูกา 23:32-34

พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์ตามลำพัง ปีลาตสั่งการให้ประหารนักโทษอีกสองคนพร้อมกับพระองค์ เมื่อไปถึงสถานที่ประหารเราอ่านพบว่าพระเยซูทรงถูกตรึงตรงกลางระหว่างนักโทษทั้งสอง คำเดียวที่ว่า “ตรึงที่กางเขน” นั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียดอันน่ากลัวแก่เรา และยกยอดไปที่คำสั่งของพระเยซูที่ว่า “อย่าร้องไห้สงสารเราเลย”

เมื่อมาถึงจุดสูงสุดแห่งความทนทุกข์ของพระเยซูและความเจ็บปวดทำลายร่างกายของพระองค์ พวกทหารก็จับฉลากแบ่งปันฉลองพระองค์กัน พระเยซูทรงหันไปหาพระบิดาด้วยการอธิษฐาน แต่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ไม่ทรงอธิษฐานเพื่อพระองค์เอง พระองค์ไม่ทรงหาทางให้พระเจ้าทรงทำการตอบแทนศัตรูของพระองค์ หรือแม้กระทั่งเพื่อความยุติธรรมของพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงทูลขอพระบิดาของพระองค์ให้ยกโทษแก่ผู้ที่ตรึงพระองค์บนกางเขนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร

พระเยซูไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อทหารโรมัน ปอนทิอัส ปีลาต เฮโรด แอนทิพาส ผู้นำชาวยิว ผู้รักษาความปลอดภัยประจำพระวิหาร เปโตรและยูดาสเท่านั้น แต่พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อทุกคนที่พระองค์ทรงแบกรับบาปของเขาไว้ ซึ่งรวมถึงของคุณและของผมด้วย ดังนั้น เรามักทำบาปโดยไม่ทันยั้งคิดถึงพระพิโรธที่เราต้องรับผิดชอบ หรือความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงยอมทนเพื่อช่วยเราให้รอด เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรด้วยเช่นกัน

แต่พระเจ้าพระบิดาไม่ทรงเพิกเฉยในพระพิโรธของพระองค์ต่อบาปของเรา หรือทรงแสร้งทำเหมือนดังว่าเราไม่ได้ทำบาป ความบริสุทธิ์ของพระองค์เรียกร้องให้คนบาปได้รับการลงโทษ พระเยซูทรงรู้ว่าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานแทนเราเพื่อให้พระบิดาทรงอภัยโทษเรา พระองค์จึงทูลขอให้พระบิดาทรงเทพระพิโรธของพระองค์ลงเหนือพระองค์แทน

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในบาปของเรา แต่พระองค์ทรงเต็มพระทัยในการยอมรับโทษของพระบิดาของพระองค์แทนเรา ขอทรงช่วยให้เรารู้ถึงความผิดของเราซึ่งเราอาจกลับใจและวางใจในพระองค์เท่านั้นในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 12, 2018 — 4:20 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา