ประจำวันที่ 13 เมษายน 2018 “ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์”

แล้วคนนั้นจึงทูลว่า “พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าแผ่นดินของพระองค์” (ลูกา 23:42)
อ่าน ลูกา 23:35-43
ตอนนี้ให้เราดูที่นักโทษสองคนที่ถูกตรึงอยู่ข้างๆ พระเยซู คนแรกถามว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด” เขาต้องการให้พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ แต่ก็เพียงเพื่อเป้าหมายเรื่องความบาปส่วนตัวของเขาเท่านั้น เขาต้องการเล่นแง่ในด้านความยุติธรรมและเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความเจ็บปวดและความตาย แต่นั่นไม่สามารถแก้ไขชีวิตที่มีบาปของเขาได้
แต่นักโทษอีกคนหนึ่งมองพระเยซูแล้วเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น ผู้นำชาวยิวมองดูพระเยซูแล้วเห็นผู้ชายที่ไม่สามารถเป็นผู้ช่วยให้รอดได้แม้กระทั่งตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้เลย ทหารโรมันเห็นพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไร้พลังอำนาจ นักโทษอีกคนหนึ่งเห็นพระเมสสิยาห์ที่ไม่มีฤทธิ์อำนาจ แต่นักโทษคนนี้เห็นบางอย่างทะลุมงกุฎหนาม โลหิต เหงื่อและน้ำตา แล้วเห็นพระเมสสิยาห์ของพระเจ้ากษัตริย์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ เขาทูลขอให้พระเยซูทรงระลึกถึงเขาในวันพิพากษาและไม่กีดกันเขาออกจากแผ่นดินของพระองค์เพราะชีวิตที่มีบาปของเขา
เราเห็นบางอย่างที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นในคำตอบของพระเยซูเช่นเดียวกับความอัศจรรย์ที่เราเห็นในการตำหนิและคำอธิษฐานของนักโทษ พระเยซูจะไม่เพียงแต่ทรงระลึกถึงนักโทษที่กำลังตายในวันพิพากษาอันยาวไกลเท่านั้น แต่ในวันนี้ความทุกข์ทรมานของเขาจะหมดไปและเขาจะได้อยู่กับพระคริสต์ในสวรรค์ตลอดไป
นักโทษที่กลับใจใหม่ทูลขอพระเยซูให้ระลึกถึงเขา คืนนี้ในพิธีศีลมหาสนิทพระเยซูทรงขอให้เราระลึกถึงพระองค์ ระลึกถึงการเสียสละของพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิต พระองค์ทรงประทานพระกายของพระองค์จนถึงความมรณาเพื่อบาปของเรา พระองค์ทรงประทานพระโลหิตของพระองค์ให้หลั่งไหลออกมาเพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษและรับมรดกสวรรค์ที่พระองค์ทรงเปิดให้แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงยกโทษให้กับนักโทษที่สิ้นหวังและทรงสัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เขา ขอพระองค์ทรงอภัยโทษบาปของข้าพระองค์และระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาด้วยพระสง่าราศี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 13, 2018 — 6:49 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา