ประจำวันที่ 14 เมษายน 2018 “ความตายที่อัศจรรย์”

พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” … (ลูกา 23:46a)
อ่าน ลูกา 23:44-49
เหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายเกิดขึ้นในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู อันดับแรกเกิดความมืดครอบคลุมทั่วแผ่น ดินตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่ายสามโมง ความมืดนี้ชี้ถึงการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงถูกลงโทษเพราะบาปของคนทั้งโลก
เวลาบ่ายสามโมงเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นในพระวิหารคือ ม่านหนาที่แบ่งระหว่างห้องสองห้องของพระวิหารขาดออกจากกันตั้งแต่บนลงล่าง ม่านหมายถึงการแยกเรากับพระเจ้าเพราะความบาปของเรา ตลอดพระคัมภีร์เดิมมีเพียงบุคคลเดียวที่สามารถผ่านม่านนี้เข้าไปได้คือมหาปุโรหิต แต่บัดนี้พระบุตรของพระเจ้ามหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ทรงฉีกสิ่งที่ขวางกั้นออก ดังนั้นผู้เชื่อในพระเยซูทั้งหมดจึงสามารถเข้าถึงพระเจ้าพระบิดาได้ตลอดกาล
ในเวลาเดียวกันนั้นพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนได้ยินความพอใจและปิติยินดีเป็นที่สุดเพราะสันติสุขที่ได้อยู่กับพระเจ้าในขณะนี้มีชัยเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว บัดนี้พระองค์ทรงทำพันธกิจที่ทรงมาประสูติได้สำเร็จแล้ว พระเยซูทรงฝากจิตวิญญาณของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาของพระองค์
จากนั้น เหตุการณ์อัศจรรย์ที่สามเกิดขึ้น ทันทีหลังจากที่ทรงร้องเสียงดังนี้ พระเยซูก็สิ้นพระชนม์ นายร้อยโรมันรู้ดีว่านักโทษที่ถูกตรึงไม่ตายอย่างนี้ เพราะนักโทษจะค่อยๆ มีอาการน้ำท่วมปอดและวาระสุดท้ายของเขาคือต้องอ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเยซูทรงสามารถร้องเสียงดังได้ในชั่วขณะเวลาก่อนสิ้นพระชนม์ เมื่อคิดถึงความมืดที่ผิดธรรมชาติ ลักษณะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และความไม่เป็นธรรมทั้งสิ้นที่พระเยซูทรงทนทุกข์ทำให้นายร้อยพูดว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม”
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จกิจการบนโลกนี้พระองค์ทรงมอบจิตวิญญาณของพระองค์ไว้ในการดูแลของพระบิดา ขอพระองค์ทรงประทานความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์จะปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลานี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 13, 2018 — 1:29 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา