ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2018 “อย่าให้ผู้ใดหรือสิ่งใดขโมยชีวิตของพระคริสต์ไปจากคุณ!”

ยอห์น 10:10 – (พระเยซูตรัส) “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ ”

ผมฟังโฆษณาวันนี้เกี่ยวกับระบบสัญญาณกันขโมย เขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ทั้งยังติดตั้งง่าย ใช้ง่าย และตรวจสอบง่ายอีกด้วย ดังนั้น บ้านของคุณจะปลอดภัยเมื่อคุณไม่อยู่ เมื่อคุณนอนหลับ และปลอดภัยทุกด้าน ถ้านั่นเป็นความจริง ดูเหมือนว่าขโมยมักจะล้ำหน้านักประดิษฐที่เก่งที่สุดของเราและความตั้งใจของเราอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงหมายถึงในวันนี้ มีขโมยที่ร้ายกว่าพวกที่งัดแงะเข้ามาเพื่อขโมยของมีค่าของคุณ มีขโมยที่สามารถขโมยสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำและเงิน คือมีขโมยที่ขโมยหัวใจและจิตวิญญาณของคุณไปจากพระเจ้า

พระเยซูมักตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้” (มัทธิว 10:28)
โอ้ ผมสงสัยจังว่าจะมีใครคิดถึงเรื่องนี้ในทุกวันนี้ และสงสัยด้วยว่าวันนี้มีใครใส่ใจพระคำของพระเยซู
พูดอีกอย่างหนึ่งคือ อย่าให้ผู้ใดขโมยชีวิตอันบริบูรณ์ที่พระเยซูทรงต้องการให้คุณมีในพระองค์
เราเห็นความพยายามอย่างไม่ลดละของคนที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติของเขา แต่เรากลับเปิดประตูฝ่ายวิญญาณของเราเอาไว้อย่างกว้างขวาง

เมื่อคุณมุ่งดำเนินชีวิตเพื่อความสำราญส่วนตัวและการได้รับสิ่งต่างๆ ส่วนตัว วิญญาณของคุณก็เปิดกว้างให้กับสิ่งที่ไม่จีรัง เมื่อคุณรู้ตัวก็อาจสายเกินกว่าจะทวงคืนสิ่งที่มีค่าใดๆ กลับมา เมื่อคุณทำงานหนักแบบถวายชีวิตราวกับว่าคุณสามารถสร้างขุมทรัพย์สำหรับความมั่นคงในวัยเกษียณ นั่นดวงวิญญาณก็เปิดกว้างให้กับการไม่ใส่ใจต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณ ที่น่าเศร้าก็คือว่าคุณไม่สามารถควบคุมวันนี้หรือวันหน้าในยามเกษียณได้ ชีวิตมีขึ้นและลงเกินกว่าการควบคุมของคุณ แต่ถึงแม้ว่าคุณควบคุมได้ในวันนี้อย่างน้อยที่สุดในความคิดของคุณ นั่นก็เป็นเพียงยากล่อมประสาทที่ทำให้คุณขาดการรับรู้จนไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่มีความบาปคือความตาย ความตายคือความแน่นอนของโลกแห่งความบาป ซึ่งเป็นศัตรูตัวสุดท้าย เป็นการต่อรองครั้งสุดท้ายที่เราพ่ายแพ้เมื่อมันมาถึงชีวิตของเราและเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือการทดลองใดๆ

วันนี้พระเยซูตรัสอย่างตรงไปตรงมาว่าในการเผชิญหน้ากับความตายนั้นยังมีทาง มีความจริงและมีชีวิตรอคอยผู้ที่มาหาพระองค์ด้วยการกลับใจใหม่และมีความเชื่อ นี่ไม่ใช่การต่อรอง และไม่ใช่การเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง แต่พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจในการตรัสอย่างนี้กับคุณและผมเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แทนเราเพื่อให้ประทานชีวิตของพระองค์แก่เรา อย่าให้ใครบอกคุณว่ามีอะไรในสวรรค์และแผ่นดินโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมอบชีวิตและความรอดในพระองค์ ขโมย นักปล้น หรือพระเยซู เมื่อมาถึงเรื่องจิตวิญญาณ พระองค์เท่านั้นที่ไม่เพียงเป็นการปกป้องที่สมบูรณ์ แต่ยังเป็นพระพรที่อุดมอีกด้วย

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงประทานตาแห่งความเชื่อแก่ข้าพระองค์เพื่อให้เห็นความแตกต่างของชีวิตที่พระองค์ทรงให้แก่ข้าพระองค์ด้วยความเชื่อเพื่อว่าข้าพระองค์จะไม่ถูกทดลองให้ละทิ้งไปหาสัญญาล้มๆ แล้งๆ อื่นๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: May 8, 2018 — 4:15 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา