Listener Gathering (5-5-18)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์2  FM.89.25 MHz. อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จัดกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2018  ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

เป็นกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุพร้อมการประชาสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนและพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ฟังรายการวิทยุกับนัดจัดรายการวิทยุและทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

anigif นัดพบ 1

ซึ่งนำโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณทองทิพย์หาญประดิษฐ์หรือที่พี่อาป้าอ้วน (ชื่อที่ใช้เรียกตัวเองของนักจัดในรายการวิทยุ)และกิจกรรมในการนัดพบผู้ฟังครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับนักจัดรายการวิทยุ ระหว่างผู้ฟังกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ระหว่างผู้ฟังกับเจ้าหน้าที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และระหว่างผู้ฟังด้วยกันเอง ผ่านเกม เพลง ข้อคิด และกิจกรรมอื่นๆ

anigif นัดพบ2

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันเป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักจัดและทีมงานได้มีโอกาสบอกเรื่องราวข่าวดีในองค์พระเยซูคริสต์แก่ผู้ฟังที่มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์มาก่อน แต่ก็ให้การตอบสนองเป็นอย่างดีในเรื่องข่าวประเสริฐ

anigif นัดพบ 2

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ทุกคนที่เข้าร่วมและมีส่วนในกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุในครั้งนี้

Comments

comments

Updated: May 9, 2018 — 7:20 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา