ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2018 “พระเจ้าที่เรารับใช้”

1 เปโตร 4:10-11 – ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า   ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้า  ถ้าคนใดกระทำบริการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

ผมรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทำงานกับบริษัทผลิตสิ่งพิมพ์

นั่นไม่ได้ทำให้เธอพิเศษแต่อย่างใด แต่ที่ทำให้เธอไม่เหมือนใครและเป็นที่ตรึงใจของเพื่อนร่วมงานคือ เธอเต็มใจช่วย เหลือผู้อื่นเสมอ  วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งหามุมคุยกับเธอและถามถึงเหตุผลที่เธอเต็มใจยื่นมือช่วยเหลือคนอื่น

คำตอบของเธอทั้งไม่ธรรมดาและสวยงาม เธอกล่าวว่า “พระเจ้าทรงประทานของประทานแก่ทุกๆ คนและพระองค์ทรงสั่งเราให้รับใช้ผู้อื่น”  จากนั้นเธอเพิ่มเติมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอคือการได้แบ่งปันของประทานกับผู้อื่นเพื่อเธอจะเป็นที่พอพระทัย และถวายเกียรติแด่พระเจ้าตรีเอกานุภาพ

เด็กสาวคนนี้เป็นคริสเตียนที่ปฏิบัติตนในฐานะที่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อผู้เชื่อแบ่งปันและรับใช้ผู้อื่นด้วยสิ่งที่เขามีอยู่

ขณะนี้บุคคลที่ถามคำถามนี้ เป็นคนแรกที่ได้ยินคำตอบของหญิงสาว

คำตอบนั้นมีผลกระทบลึกซึ้งต่อผู้ฟัง  ทำให้เธอเริ่มค้นหาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และสิ่งที่เธอพบไม่ทำให้เธอพอใจ  ผลการทดสอบตนเองเล็กน้อยนี้เปิดเผยว่าเธอไม่ใช่บุคคลที่เธออยากเป็น  ในทางตรงข้ามกับหญิงสาวของเราคือ บุคคลผู้นี้ปฏิเสธที่จะแบ่งปันความชำนาญของเธอและอยากให้คนสรรเสริญเยินยอสำหรับทุกๆ สิ่งที่เธอทำด้วย

เพียงแค่หลังจากที่เธอมองการกระทำของตัวเองอย่างใกล้ชิดแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงนำการกลับใจมาสู่เธอ

วันนี้หญิงสาวทั้งสองคนเข้าใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมอบของประทานสามารถได้รับการสรรเสริฐเมื่อเราใช้ของประทานในการช่วยเหลือผู้อื่น  ขอบพระคุณพระคริสต์ผู้ทรงมอบพระองค์เองเพื่อการให้อภัยและช่วยเขาให้รอด จิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์ทั้งสองร่วมกันปรนนิบัติพระองค์และผู้อื่น

ถ้าเขามีคำขวัญประจำใจ ก็คงพบในหนังสือโรมที่ประชาชนของพระเจ้าได้รับการเตือนให้มอบตัวเองเป็นเครื่องบูชาให้เป็นที่พอพระทัยต่อพระองค์และช่วยซึ่งกันและกันเพราะว่าในฐานะร่างกายที่มีหลายอวัยวะ และไม่ใช่ทุกอวัยวะทำหน้าที่เดียวกัน ดังนั้น เราจึงต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งในพระกายของพระคริสต์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน (ดู โรม :3-5)

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับของประทานที่พระองค์ทรงมอบแก่ข้าพระองค์ในชีวิตนี้ โปรดอนุญาตให้ชีวิตและท่าทีของข้าพระองค์ได้แบ่งปันพระผู้ช่วยให้รอดแก่ผู้คนรอบตัวข้าพระองค์  ขอทรงโปรดให้เขาทุกคนเห็นในการกระทำดังกล่าว  ข้าพระองค์ขอถวายการขอบพระคุณ การเป็นที่พอพระทัยและการปรนนิบัติพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: May 14, 2018 — 3:53 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา