ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 “พระเยซูคริสต์: พระผู้ช่วยให้รอดที่สมควรแก่ความเชื่อ!”

ยอห์น 14:6-7 – พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์”

ในระหว่างการก่อสร้างสะพานโกลเดนเกตเหนืออ่าวซานฟรานซิสโก การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้อย่างมากเพราะคนงานหลายคนประสบอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านถึงแก่ชีวิต  วิศวกรและผู้บริหารไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาความล่าช้าที่ราคาแพงนี้ได้  ในที่สุดก็มีคนหนึ่งแนะนำว่าให้ขึงตาข่ายผืนใหญ่ไว้ใต้สะพานเพื่อรองรับคนที่ตกลงไป  สุดท้ายแล้วทั้งๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายมากโขแต่วิศวกรก็เลือกการขึงตาข่าย  หลังจากที่ขึงเสร็จการทำงานมีความก้าวหน้าอย่างไม่มีอะไรขวางไว้ได้  มีคนงานคนหรือสองคนตกลงไปบนตาข่ายแต่ทุกคนปลอดภัย  ในที่สุดเวลาที่สูญเสียไปกับความกลัวก็ได้รับการรื้อฟื้นคืนมาโดยการแทนที่ความกลัวด้วยความเชื่อในตาข่าย

เมื่อมาถึงเรื่องความเชื่อแล้ว ไม่สำคัญว่าคุณมีความเชื่อเข้มแข็งเพียงใด  ไม่สำคัญว่าคุณมีความเชื่อในบางอย่างหนักแน่นหรือจริงจังแค่ไหน สิ่งที่สำคัญคือพลังของความเชื่อต่างหาก  ไม่ว่าบุคคลหรือสิ่งของที่คุณมอบความเชื่อให้นั้นจะมีค่าควรแก่ความเชื่อหรือไม่ก็ตาม สิ่งนั้นจะเป็นไปตามความเชื่อนั้นหรือไม่ก็ตาม สิ่งนั้นมีความสามารถที่จะรองรับคุณไว้เมื่อคุณลื่นล้มอย่างอันตรายหรือไม่ก็ตาม บนสะพานโกลเดนเกตนั้นผู้คนที่มีความสามารถหลายคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตกจากสะพาน แต่เขาก็ตกลงไป  เมื่อเขาตกลงไปในตาข่ายที่สามารถรองรับเขาเอาไว้ นั่นสามารถยับยั้งการตกของเขาและสามารถปกป้องเขาได้ด้วยซ้ำไป  และนี่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเขา

ตอนนี้เขาทำงานโดยความเชื่อ ไม่ใช่ความกลัว

ดังนั้น ขอให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากเท่าที่ผมจะสามารถพูดได้   เมื่อพูดถึงเรื่องชีวิตและความรอด ความจริงและสติปัญญาก็ไม่มีแก่นสารแห่งความเชื่อใดที่เทียบกับพระเยซูคริสต์ได้  และถ้าคุณกำลังหาทางรู้จักพระเจ้า พระพรของพระองค์ การปกป้องของพระองค์ พระคุณของพระองค์…มีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่แน่นอน คุณพร้อมแล้วยัง คือคุณต้องมองไปที่พระเยซูและที่พระองค์เท่านั้น

นั่นเป็นข้อความที่กล้าหาญมากใช่หรือไม่  แต่ก่อนที่จะพยายามท้าทาย หรือปฏิเสธ หรือพักไว้ก่อน ก็ขอให้มองดูพระเยซูให้ดีในพระคัมภีร์  ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในวันนี้  พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครเป็นอย่างนั้นสำหรับคุณ  ขอให้อ่านหนังสือยอห์นซึ่งยาวไม่เกิน 50 หน้าเพื่อให้เห็นภาพพระองค์ชัดเจนขึ้น  วันนี้คุณสามารถยึดพระเยซูเอาไว้  ผมรับรองได้ว่าคุณจะไม่สามารถพบใครที่เหมือนพระองค์  อาจมีครูสอนศาสนา นักปรัชญา ผู้นำ และผู้รู้อื่นๆ แต่ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดคนใดเหมือนพระเยซู  คุณสามารถทำงานบนสะพานแห่งชีวิตของคุณเอง และดำเนินชีวิตโดยไม่มีความกลัวด้วยการรู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด  ณ ปลายทางนั้นพระเจ้าทรงอวยพรคุณ

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยในการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์  พระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตนี้เพื่อทรงประทานชีวิตนิรันดร์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในฐานะของขวัญแห่งกางเขนและการคืนพระชนม์  ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่กลัวและมีชีวิตที่กล้าหาญเพื่อผู้อื่นเพราะพลังแห่งความเชื่อที่อยู่ในพระองค์  อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: May 15, 2018 — 4:17 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา