ธรรมชีวิตประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2018 “เริ่ม ณ ที่เริ่มต้น”

มัทธิว 1:1 หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัม

“จงเริ่ม ณ ที่เริ่มต้น” กษัตริย์พูดในภาพยนตร์เรื่อง ผจญภัยของอลิสในดินแดนมหัศจรรย์  “และเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมาย แล้วจึงหยุด”  พระกิตติคุณมัทธิวทำตามคำแนะนำนี้โดยเริ่มเรื่องของท่านด้วยบรรพบุรุษของพระเยซู สัปดาห์นี้เราจะดูกันหลายๆ ที่

เหนือสิ่งอื่นใดมีสองเรื่องที่มัทธิวกล่าวถึงในข้อแรกคือ ดาวิดและอับราฮัม  ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล  อับราฮัมเป็นชายชราที่ไม่มีบุตรซึ่งพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงให้ท่านเป็นบรรพบุรุษของคนอิสราเอลทั้งปวง  ไม่มีอะไรมากเกินในการพิจารณาช่วงการเริ่มต้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ พระเจ้าทรงทำอะไรกับเขา

และนั่นมีความสำคัญกับเราด้วยเช่นกัน ใช่หรือไม่  แต่เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้  แต่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อให้เป็นของพระองค์ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์  เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ให้ในการรับบัพติศมา  และแม้กระทั่งพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นประชากรของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสร้างเราตั้งแต่ก่อนโลกนี้เริ่มต้นขึ้น
อีกเหตุผลหนึ่งเดวิดและอับราฮัมมีส่วนในการเริ่มต้นตระกูลของพระเยซูคือ ทั้งสองได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าพระบุตรของพระองค์จะประสูติเป็นทารกในครอบครัวของเขา

ทั้งอับราฮัมและดาวิดยึดมั่นต่างยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างสุดกำลังของเขา  เขาเข้าใจว่านี่เป็นข่าวดีที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานแก่เขา คือพระผู้ช่วยให้รอดกำลังเสด็จมาพระองค์จะช่วยกู้ทั้งโลกให้รอดพ้นจากอำนาจของมารร้ายและความตาย  ทั้งสองไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก แต่ก็วางใจพระเจ้าว่าจะทรงรักษาพระสัญญานั้น แล้วเขาก็รอคอยพร้อมทั้งสอนครอบครัวของตนให้รอคอยพระสัญญาที่พระเจ้าทรงรักษานั้น

เวลานี้เราชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าทรงทำตามสัญญานั้นเรียบร้อยแล้ว  พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ทรงบังเกิดเป็นพระกุมารที่เมืองเบธเลเฮม ขอบพระคุณพระเจ้า

อธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับอับราฮัมและดาวิด  และทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: December 3, 2018 — 1:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา