ธรรมชีวิตประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2018 “ถ้าคุณมีพระเจ้า คุณก็มีทุกอย่าง”

มัทธิว 1:5b-6a – …และโบอาสมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธ โอเบดมีบุตรชื่อเจสซี เจสซีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์

นางรูธก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าจะอยู่วงศ์วานของพระเยซู  นางเป็นคนต่างชาติจากโมอับที่ยากจนและอพยพสู่เมืองเบธเลเฮมซึ่งต้องทำงานหนักในไร่นาเพื่อเลี้ยงดูแม่ของสามี  เรื่องราวของนางอยู่ในหนังสือนางรูธ

รูธเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล  นางเรียนรู้ในการรู้จักพระองค์ระหว่างที่แต่งงานอยู่กินกับชายอิสราเอลซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังหนุ่ม  หลังจากการตายของสามี รูธยึดติดกับพระเจ้าและครอบครัวที่เหลือ อยู่ นางทิ้งบ้านเมืองของตนเพื่อมาอาศัยอยู่ในอิสราเอล  นางแทบไม่มีอะไรเลยในจุดนั้น  แต่พระเจ้าทรงดูนางและประทานทุกอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สามีและครอบครัว และตำแห่งที่มีเกียรติในท่ามกลางบรรพบุรุษของพระเยซู

แล้วคุณล่ะ ผมสงสัยว่าคุณคงเหมือนกับคนมากมายเมื่อคิดถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองแทบไม่มีอะไรเหลือ  อาจเป็นเวลาหลังจากที่คุณตกงาน ถูกยึดทรัพย์ หรือหย่า เมื่อคุณสูญเสียสิ่งต่างๆ มากมายฝ่ายร่างกายที่คุณอาศัยพึ่งพา  หรืออาจเป็นสถานการณ์ทางสังคมหรืออารมณ์ในขณะที่คุณมีทุกอย่างที่ร่างกายจำเป็นแต่คุณต้องสูญเสียเพื่อน ครอบครัว ความรัก ชื่อเสียง หรือสันติสุขไป

เวลาเช่นนี้บังคับเราให้ต้องคุกเข่าลงและร้องบอกพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้เราด้วย”  เรารู้ว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้  แต่พระองค์ทรงช่วยเราได้ และพระองค์จะทรงช่วย  พระเจ้าผู้ทรงสละพระสิริ เกียรติและอำนาจเพื่อกลายเป็นทารกที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพื่อเห็นแก่เราจะทรงช่วยเราอย่างรวดเร็ว  เราไม่เคยอยู่นอกหัวใจและความคิดของพระองค์เลย

พระเยซูทรงรักเราอย่างลึกซึ้ง และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  พระองค์ทรงทนทุกข์ สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายเพื่อเรา  พระองค์ทรงเป็นชีวิต ความหวัง และสันติสุขของเรา  เมื่อเรามีพระเจ้าเรามีทุกอย่าง

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยเราเมื่อเราเป็นทุกข์  ขอทรงสอนเราให้พึ่งพิงพระองค์และแสวงหาทุกอย่างที่เราต้องการในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: December 6, 2018 — 4:46 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา