ธรรมชีวิตประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2018 “เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น”

ลูกา 1:6-7a: และเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้า และดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีที่ติเลย แต่เขาไม่มีบุตร …

เรื่องราวการประสูติของพระเยซูเริ่มต้นด้วยญาติทางมารดาของพระองค์คือ ปุโรหิตเศคาริยาห์และภรรยาที่ชื่อเอลีซาเบธ  แม้ว่าทั้งสองจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง แต่ท่านก็ไม่มีบุตร  และนี่เป็นความโศกเศร้าและเจ็บปวดสำหรับทั้งสอง  ท่านเฝ้าอธิษฐานปีแล้วปีเล่า แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  และตอนนี้ทั้งสองก็เข้าสู่วัยชราไม่เห็นโอกาสว่าจะมีบุตรได้

ความเสียใจแบบนี้เป็นเรื่องปกติ  แพทย์บอกเราว่าอย่างน้อยหนึ่งในสิบคู่จะมีปัญหาการมีบุตรยาก  ความเสียใจของท่านเลวร้ายยิ่งขึ้นจากคนรอบข้างที่คิดไปว่าท่านถูกพระเจ้าลงโทษ และสอบถามทุกอย่างที่เคยทำซึ่งนำไปสู่การเป็นหมัน  เอลีซาเบธเองพูดถึงเรื่องนี้ว่า “ความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวง” (ลูกา 1:25b)

เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราเช่น การเป็นหมัน ตกงาน การจากไปของคนที่เรารัก และอื่นๆ เราก็อาจโทษคนอื่นด้วยเช่นกัน  เราอาจสงสัยว่าเราทำอะไรผิด หรือเราอาจคิดว่าพระเจ้าทรงสาบแช่งเรา แต่นั่นไม่ถูกต้อง

พระเจ้าทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์เองมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ผ่านทางการสิ้น     พระชนม์บนกางเขนของพระองค์และการเป็นขึ้นจากตาย  พระเยซูทรงนำความผิดบาปและน่าอับอายไปจากเรา  เราไม่อยู่ภายใต้การแช่งสาปของพระเจ้า แต่เราอยู่ภายใต้การอวยพรของพระองค์  เราเป็นคนในครอบครัวของพระองค์ในฐานะบุตรที่รักของพระเจ้า เพราะพระเยซูผู้ทรงรักเราและทรงทำให้เป็นเช่นนั้น

เราอาจยังมีกางเขนมากมายที่ต้องแบกรับในโลกนี้ แต่ไม่มีความทุกข์ยากใดที่เนื่องมาจากพระเจ้าทรงเกลียดชังเรา หรือทรงเอาบาปของเรามาต่อต้านเรา  พระคริสต์ทรงแบกรับการแช่งสาปของเรา  ขณะนี้พระองค์ทรงมอบความรัก ความชื่นชมยินดี และชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ให้แก่เรา

อธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงรู้ถึงความทุกข์ลำบากทุกอย่างของเรา  ขอทรงเมตตาเราและช่วยเราให้ไว้วางใจพระองค์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยากที่จะวางใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: December 6, 2018 — 4:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา