ธรรมชีวิตประจำวันที่ 8 มีนาคม 2019 “ลูกแกะของพระเจ้า”

มาระโก 14:12 – เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้น พวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่า “จะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน”
อ่าน มาระโก 14:12-16

ไร้ตำหนิ ไม่มีการช่วยเหลือ ชะตาที่กำหนดไว้แล้ว

2000 ปีต่อมา นั่นคือคำที่ผมสามารถคิดได้เพื่อบรรยายหัวใจสำคัญของการฉลองปัสกา คือลูกแกะที่นำมายังพระวิหารเพื่อเป็นเครื่องบูชา ทุกๆ ปีคนเลี้ยงแกะจะนำแกะของเขามายังกรุงเยรูซาเล็ม โดยแกะเหล่านั้นต้องไร้ตำหนิ และไม่เจ็บป่วยเลย แกะเหล่านั้นหมดหนทางหนี และเป็นชะตากรรมที่กำหนดไว้แล้วว่ามันต้องเข้าสู่ความตายโดยไม่มีการผ่อนผันใดๆ

ผมสงสัยว่าพระเยซูทรงคิดถึงอะไรในวันสุดท้ายก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์อาจใช้เวลาไปกับการสอนในพระวิหาร ลูกแกะและเสียงร้องของพวกมันรวมทั้งกลิ่นคาวเลือดคงอยู่หน้าพระพักตร์ของพระองค์ สาวกของพระองค์ไปซื้อและถวายสัตว์ตัวเล็กๆ นี้เป็นเครื่องบูชา แล้วจากนั้นก็นำไปย่างสำหรับเป็นอาหารเย็น พระเยซูทรงจ้องไปที่นัยตาของลูกแกะนั้นซึ่งเป็นภาพย่อของชีวิตพระองค์เองใช่หรือไม่

ไร้ตำหนิ ถูกแล้วผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีบาปหรือความโลภ หรือความอิจฉาหรือความรุนแรง ผู้ชายที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าเหมือนดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระทัยของพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสภาพมนุษย์ ไม่มีตำหนิใดๆ ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ได้รับการยอมรับ

ไม่มีการช่วยเหลือใช่หรือไม่ ใช่และไม่ใช่ “ท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือ และในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกอง” แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่า “ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่า จำจะต้องเป็นอย่างนี้ จะสำเร็จได้อย่างไร” (มัทธิว 26:53-54) พระเยซูไม่ทรงช่วยเหลือพระองค์เองหากนั่นทำให้การช่วยเราให้รอดต้องล้มเหลว ความรักที่ทรงมีต่อเราทำให้พระองค์ไม่มีความช่วยเหลือ

ชะตาที่กำหนดไว้แล้ว ถูกแล้ว ไม่มีอะไรในประวัติศาสตร์ของโลกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการกำหนดไว้ก่อน พระเจ้าพระบิดาทรงตั้งพระทัยไว้แล้ว ความรักของพระเยซูที่มีต่อเราขับเคลื่อนให้พระองค์ทรงยอม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้สัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านทางพระคัมภีร์เดิมว่าพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยกู้เราทุกคน

แต่ว่าแกะเหล่านั้นในพระวิหารจะกลายเป็นอาหารเย็นในไม่ช้านี้ สาระสำคัญของงานเลี้ยงฉลองของผู้คนได้รับการปลดปล่อยโดยพระเจ้า พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าทรงเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่กว่า เพราะเป็นการฉลองอิสรภาพที่พระองค์ทรงมีชัยเพื่อเราด้วยการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระองค์ โดยทางพระกายและพระโลหิตทำให้เราได้รับชีวิตใหม่และความชื่นชมยินดีมาเปล่าๆ พระองค์ไม่ทรงเป็นเพียงลูกแกะ แต่ทรงเป็นเจ้าภาพที่ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

อธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 8, 2019 — 7:59 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา