ธรรมชีวิตประจำวันที่ 12 มีนาคม 2019 “สามสิบเหรียญเงิน”

มัทธิว 26:14-15 – ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อยูดาสอิสคาริโอท ได้ไปหาพวกมหาปุโรหิต ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับ ท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไร” ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญเงิน

อ่าน มัทธิว 27:3-10

คุณค่าของทาส คุณค่าของสุสาน คุณค่าของพระเจ้า

เมื่อยูดาสเห็นพระเยซูถูกลงโทษ เขาจึงนำเงินที่ได้จากการทรยศไปคืนแก่ปุโรหิตและผู้นำที่ให้เขามา “ข้าพเจ้าได้ทำบาป ที่อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตาย” เขาร้องตะโกน แล้วพยายามเอาเงินไปคืนราวกับว่าจะมีหนทางหยุดยั้งพระเยซูจากความตายได้

แต่ก็ไม่มีหวัง “การนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง” คนเหล่านั้นตอบ  ตอนนี้ไม่มีโอกาสสำหรับการกลับใจแล้ว ไม่มีผู้นำที่เป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับว่าตนเองมีส่วนร่วมในการทำบาป  ไม่มีปุโรหิตที่แท้จริงพอที่จะพูดด้วยความเมตตาต่อดวงวิญญาณที่หวาดผวาของยูดาส  ดังนั้น เขาจึงออกไปแขวนคอ

แต่เหรียญเงินยังคงตกอยู่บนพื้นที่ยูดาสขว้างทิ้งไว้  จะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเงินนั้น  ดังนั้นจึงมีการคิดหาวิธีราวกับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งต้องทำกันทั้งวัน

หลังจากที่ใคร่ครวญกันอย่างรอบคอบแล้ว ก็มีการตัดสินว่าจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสานของคนยากไร้ เป็นที่ฝังศพของคนแปลกหน้าที่ไม่มีคนดูแลเมื่อเขาเสียชีวิต  ฉะนั้นเงินที่ทำให้ชายสองคนต้องตายจบลงด้วยการดีในที่สุด

คุณค่าของชีวิตทาสที่ตาย ถูกจ่ายให้เป็นค่าชดเชย (ดู อพยพ 21:32)  คุณค่าของสุสานซึ่งในที่สุดแล้วช่วยให้คนที่ต่ำต้อยที่สุดได้รับการฝังอย่างเหมาะสม  คุณค่าของพระเจ้าที่ทรงรับสภาพทาส “แต่ (พระองค์) ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน  เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบ พระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า” (ฟีลิปปี 2:7-11)

อธิษฐาน:  ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ด้วยชีวิตของพระองค์  ขอทรงช่วยให้หัวใจของข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรักพระองค์เป็นการตอบแทนด้วยชีวิตทั้งสิ้นของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 12, 2019 — 3:17 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา