ธรรมชีวิตประจำวันที่ 14 มีนาคม 2019 “ถูกเผาไหม้”

มาระโก 14:54b – จนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการ นั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้

อ่าน มาระโก 14:53-55

การเลือกที่นั่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ จริงไหม  พระเยซูทรงถูกพิจารณาโทษอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิต และเปโตรต้องการอยู่ในที่ซึ่งมองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์  แต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากจนเกินไป เพราะอาจมีบางคนจำได้ว่าเขาเป็นสาวกและจับเขาไปด้วย

ดังนั้น เปโตรจึงอยู่ในลานบ้านรอบนอก ที่นั่นหนาวและมืดจนเขาหนาวสั่น  เจ้าหน้าที่ซึ่งจับพระเยซูรู้สึกหนาวเช่นกัน เขาจึงก่อไฟและนั่งล้อมรอบกองไฟ เปโตรเข้าไปนั่งรวมกับเขาเพื่อรับความอบอุ่น

โอ้ เปโตร จำเป็นที่เขาต้องนั่งรวมอยู่กับศัตรูของพระเยซูเพื่อรับความอบอุ่นหรือ  เขาคิดว่าตัวเองคงไม่เป็นที่สังเกตในเงามืด แต่กองไฟก็มีแสงเหมือนกับที่ให้ความร้อน และสาวใช้เห็นจึงกล่าวหาเขาว่า “แกได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยเหมือนกัน”  เขาตกใจและปฏิเสธออกไป จากนั้นคนที่นั่งอยู่กับเขาก็เสริมขึ้นมาว่า “ข้าเห็นเจ้าอยู่กับเขาในสวนไม่ใช่หรือ”

คุณรู้เรื่องราวที่เหลือ เปโตรคงเสียใจอย่างยิ่งที่เลือกนั่งอยู่กับศัตรูของพระเยซู

แต่เราก็ทำอย่างนั้นด้วยเช่นกัน มิใช่หรือ  ช่วงอาหารกลางวันเรานั่งกับเพื่อนร่วมงานที่ทำให้บางคนเสียชื่อเสียง หรืออยู่ในห้องประชุมที่มีบางคนแนะนำวิธีการโกงระบบเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น  หรือการแข่งขันกันทางการเมืองเมื่อผู้คนที่โกรธแค้นสนับสนุนนโยบายที่เป็นอันตรายกับ “คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรา” (ดู มัทธิว 25:40)

เราสามารถส่งเสียง เราสามารถพูดบางอย่าง แต่เรากลัว เราไม่ต้องการถูกตรึงไปด้วย  ดังนั้น เราจึงอยู่ร่วมกับศัตรูของพระเยซูและปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้า  นั่นเราจะมีความหวังอะไร

ความหวังเดียวเหมือนกับที่เปโตรมีคือพระเยซูทรงยอมทนทุกข์เพื่อเรา พระองค์ทรงยอมมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเพื่อนที่ไม่มีความเชื่อและเป็นเหมือนศัตรู  เรารู้ว่าพระองค์จะทรงให้การยกโทษต่อความเสียใจของเรา ทรงให้การชำระความชั่วของเรา และทรงให้ชีวิตใหม่แก่ความตายในจิตใจของเรา  พระองค์ทรงสามารถทำสิ่งนี้เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์เพื่อเรา

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงส่องแสงของพระองค์มายังชีวิตของข้าพระองค์  มีกลุ่มใดหรือสถานการณ์ไหนบ้างที่พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ข้าพระองค์เข้าร่วม  ขอทรงบอกให้ข้าพระองค์รู้ และทรงประทานหัวใจในการรับใช้พระองค์ด้วยความยินดีแก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 14, 2019 — 3:17 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา