ธรรมชีวิตประจำวันที่ 15 มีนาคม 2019 “เชือก”

มาระโก 15:1 – พอรุ่งเช้า พวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากัน แล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปีลาต

อ่าน มาระโก 15:1-5

คุณมีขดเชือกอยู่ในบ้านของคุณหรือเปล่า  แล้วในรถคุณล่ะ  เชือกเป็นสิ่งที่ควรมีเมื่อคุณจะมัดต้นคริสต์มาสไว้กับหลังคารถเพื่อนำกลับไปบ้าน หรือมัดผนังแห้งสำหรับโครงการสร้างแบบจำลอง  และยิ่งเป็นสิ่งที่ใช้การได้เมื่อคุณมีลูกสุนัขตัวใหม่  แต่คุณก็ยังจำเป็นต้องซื้อสายล่ามคอมันอยู่ดี

เรามัดสิ่งเหล่านี้ด้วยเชือกและไม่ได้คิดอะไร  แต่เชือกมีความหมายแตกต่างออกไปเมื่อเราคิดถึงพระเยซู  ลองคิดดูซิ เมื่อเขาจับพระองค์มัดในสวนเกทเสมนี จนกระทั่งเขาตรึงพระองค์บนกางเขน  อิสรภาพสุดท้ายในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระจริงๆ ครั้งสุดท้ายของพระองค์ก็คือการก้าวอย่างเร็ว และไปถึงศัตรูของพระองค์ที่ถูกเปโตรฟันหูเพื่อทรงให้การรักษาแก่เขา  หลังจากนั้นพระองค์ทรงไปในที่ซึ่งศัตรูของพระองค์ต้องการให้ไป เช่น บ้านของมหาปุโรหิต พบกับปีลาต เฮโรด ถูกโบยตี ล้อเลียน และตรึงบนกางเขน  พระองค์ไม่มีเสรีภาพอีกครั้งจนกระทั่งทรงเป็นขึ้นจากความตาย

พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับการปฏิบัติดังเช่นลูกสัตว์ที่ดื้อดึง และลาที่แข็งขืน เหมือนดังนักโทษอุกฉกรรจ์  นี่เป็นสิ่งที่ผิดมากจนผมไม่มีถ้อยคำจะบรรยายได้

แต่พระองค์ก็ทรงยอมรับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราเป็นไท  เราเป็นคนดื้อรั้นและหัวแข็งซึ่งยืนยันที่จะวิ่งไปสู่อันตราย ดังที่อิสยาห์กล่าวไว้ว่า “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

พระองค์ทรงถูกมัดเพื่อเราจะเป็นอิสระ พระองค์ทรงบาดเจ็บเพื่อเราจะสมบูรณ์  นี่คือความรัก  นี่คือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  และวันนี้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และทรงเรียกเราให้มาหาพระองค์เพื่อเป็นของพระองค์ด้วยความเชื่อ และอิสรภาพที่น่าชื่นชมยินดีของเหล่าบรรดาบุตรของพระเจ้า

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ให้มีอิสระด้วยชีวิตของพระองค์  ขอทรงผูกมัดหัวใจของข้าพระองค์ให้เป็นของพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 15, 2019 — 6:49 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา