ธรรมชีวิตประจำวันที่ 17 มีนาคม 2019 “ไม่รู้สึกเสียใจ”

ยอห์น 19:1 – ปีลาตจึงเอาพระเยซูไปให้โบยตี
อ่าน ยอห์น 19:1-5

“ปีลาตจึงเอาพระเยซูไปให้โบยตี” ช่างเป็นประโยคที่สั้นสำหรับการลงโทษที่โหดร้าย การโบยตีของโรมันไม่ใช่เรื่องตลก ผู้ที่ถูกลงโทษถูกถอดเสื้อออกแล้วมัดไว้กับเสาเพื่อป้องกันไม่ให้วิ่งหนีหรือฟุบกองกับพื้น ชายสองคนที่มีความชำนาญเป็นผู้หวดแส้เก้าเส้นที่มีปมถี่ๆ ซึ่งมัดรวบเข้าด้วยกัน มีการจำกัดจำนวนครั้งที่โบยตีหรือไม่ ในหมู่คนโรมันก็มีเพียง “อย่าฆ่านักโทษก่อนที่เขาจะถูกตรึงที่กางเขน”

นี่เป็นความเจ็บปวด เป็นความกล้าหาญที่นำพระเยซูให้ผ่านประสบการณ์เช่นนั้นในขณะที่เราแทบไม่กล้าคิดถึง นี่คือความรัก ที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างนี้ก็เพื่อช่วยกู้เราจากอำนาจของความมืดและเพื่อทำให้เราเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้อย่างไร
ผู้เขียนหนังสือฮีบรูให้ข้อคิดแก่เรา เขากระตุ้นเราให้วิ่งแข่ง “ด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า” (ฮีบรู 12:1b-2)

พระเยซูทรงเก็บคุณไว้ในความคิด คุณและคริสเตียนทุกคนเป็น “ความชื่นชมยินดีที่ถูกกำหนดให้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์” คือทุกคนที่เข้ามาด้วยความเชื่อในพระองค์และได้รับความรอดผ่านทางพระราชกิจของพระองค์ ในคืนก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า “ข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์ แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลก คนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้ว และพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้ว…เขาเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้น” (ยอห์น 17:6, 9b-10)

และอิสยาห์อธิบายผลจากพระราชกิจของพระเยซูว่า “ท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่าน และพอใจ โดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม และท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลาย” (อิสยาห์ 53:11) คุณคือเหตุที่พระเยซูทรงคิดว่าทุกอย่างคุ้มค่า พระองค์ไม่ทรงเสียใจเลย

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ให้อยู่กับพระองค์ และขอทรงนำคนอีกมากมายมาสู่ความเชื่อในพระองค์ด้วยเช่นกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 16, 2019 — 2:44 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา