การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ (ETS)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2019 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับ คริสตจักรร่มเกล้าสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรได้มีส่วนในการรับใช้โดยเฉพาะการออกไปประกาศข่าวประเสริฐ

anigif สระแก้ว1
และกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนพี่น้องในคริสตจักรต่างๆจาก 10 คริสตจักร 1.สถานประกาศ เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่พี่น้องจาก
คริสตจักรสามัคคีธรรมวังสมบูรณ์ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อรัญประเทศ คริสตจักรทรัพย์สมบูรณ์ คริสตจักรพระเยซูคริสต์นำพระพร คริสตจักรไลฟ์เซนเตอร์ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านไผ่ล้อม คริสตจักรบ้านแหล่งพระพร คริสตจักรร่มเกล้าสระแก้ว คริสตจักรสุขเจริญวันนี้ คริสตจักรพระคุณหลวง และจุดประกาศโคคลาน

anigif สระแก้ว 2

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี พี่น้องมีความตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะออกไปประกาศและนำวิญญาณ
ขอบคุณ อ.สุวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ ที่ได้ประสานงานจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้
ขอบคุณ อ.โฮซันนา ภูธร ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม
ขอบคุณ ศจ.ประยูร น้ำทรัพย์ ที่เป็นผู้นำในฝ่ายจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยม
ขอบคุณ อ. สายฟ้า ชื่นนอก ที่ได้นำนมัสการที่ประชุมเป็นอย่างดี
ขอบคุณอาจารย์และผู้รับใช้ท่านอื่นๆทุกท่านที่ไม่ได้เอยนาม ที่ได้นำพี่น้องมาร่วมกิจกรรม
และขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นพรซึ่งกันและกัน
ขอพระเจ้าโปรดทรงนำพี่น้องทุกท่านให้มีใจกล้าหาญที่จะออกไปประกาศและนำวิญญาณยิ่งๆขึ้นไป

anigif สระแก้ว 3
คริสตจักรใดสนใจกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ที่ โทร 080-621-8722 หรือ Inbox เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ

Updated: August 1, 2019 — 2:49 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา