Equipping The Saints(คจเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีร้อยเอ็ด)

27 กรกฎาคม 2019 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่มมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ กับคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีร้อยเอ็ด
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ

anigif ETS 101-1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นบรรดาพี่น้องที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการออกไปประกาศและนำวิญญาณร่วมกับผู้รับใช้และศิษยาภิ
บาลมากขึ้น และกิจกรรมครั้งนี้มีพี่น้องจาก 11 คริสตจักรด้วยกันมาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่คริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่
ดี ร้อยเอ็ด คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านสนาม/มหาสารคาม คริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณสันติสุขอิมมานูเอล กาฬสินธุ์
คริสตจักรแสงอรุณ ร้อยเอ็ด คริสตจักรยางเฌอ คริสตจักรดงสวนพัฒนา คริสตจักรแห่งพระคุณ คริสตจักรบ้านโนนเดื่อ
คริสตจักรเมธอดิสท์คู่อี้โต้ คริสตจักรความหวังร้อยเอ็ด และคริสตจักรร่มเย็นธวัชบุรี

anigif ETS 101-2
กิจกรรมในงานหลังมีการลงทะเบียนรับเอกาสารการสัมมนาฟรีก็จะเข้าสู่กิจกรรมในหัวข้อต่างๆเช่นทำไมต้องประกาศ ประกาศกับใคร ห้าวิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ การใช้สื่อประกาศในท้องถิ่น หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้กิจกรรมนี้สำเร็จผลเป็นอย่างด
ขอบคุณ อ.คำพันธ์ สุดชา ประธานองค์กรคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณผู้เลี้ยงที่ดีที่ให้การต้อนรับ ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมได้ดำเนินไปด้วยดี
ขอบคุณผู้รับใช้และตัวแทนพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆที่ได้เข้าร่วมการอบบรมในครั้งนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยความตั้งใจเพื่อมีส่วนในการรับใช้อย่างดียิ่ง
ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุก ๆท่านที่จะมีหัวใจในการประกาศและเป็นพยานมากขึ้นและมากขึ้น

anigif ETS 101-3

คริสตจักรใดสนใจกิจกรรมดังกล่าวติดต่อได้ที่ 080-621-8722 ,062-201-8933
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Updated: September 6, 2019 — 1:17 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา