Equipping The Saints (คจ.พันธกิจเพื่อพระคริสต์สุโขทัย)

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ

ในวันที่ 28 กันยายน 2019 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจและร่วมรับใช้กับคริสตจักรพันธกิจเพื่อพระคริสต์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย จัดการอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ (ETS)

anigif 1
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บรรดาพี่น้องที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรได้มีส่วนในการออกไปประกาศและรับใช้มากขึ้นทั้งการประกาศเป็นพยานส่วนตัวและการรับใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ที่คริสตจักรได้ดำเนินอยู่

anigif 2

ขอบพระคุณพระเจ้าทีพระองค์ทรงนำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จผลเป็นอย่างดี

ขอบคุณ อ.นิทัสน์ ปั้นวงศ์รอด ประธานองค์กรคริสตจักรพันธกิจเพื่อพระคริสต์สุโขทัย ที่ดำเนินการประสานงานเป็นอย่างดีจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณ อ.อำนาจ เพ็งเอี่ยม ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเพื่อพระคริสต์สุโขทัย ที่อำนวนความสะดวกเรื่องสถานที่จัดอบรมและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอบคุณผู้รับใช้ท่านอื่นๆที่ได้นำพี่น้องมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในทุกๆกิจกรรม

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่จะเกิดผลมากในการรับใช้และการประกาศเป็นพยานยิ่งๆขึ้นไป

คริสตจักรใดสนใจ กิจกรรมดังกล่าว ติดต่อเราได้ที่ 080-621-8722 (ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!)

Updated: October 9, 2019 — 7:31 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา