กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน (Youth)

กิจกรรมประกาศในโรงเรียนทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่นโดยเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศในโรงเรียนต่างในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งมีเทศกาลคริสต์มาส จึงเป็นโอกาสอันดีในการนำพระกิตติคุณไปถึงเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรม ซึ่งทางทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างจำนวน  12 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คนด้วยกัน

anigif ประกาศในโรงเรียน

โดยการประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ ผ่านคริสตจักรท้องถิ่น 4 คริสตจักรด้วยกันได้แก่ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา คริสตจักรโมทนาราชบุรี คริสตจักรมันจงไท และคริสตจักรพระกิตติคุณสามร้อยยอด เป้าหมายในการจัดกิจกรรมคือ การประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสที่แท้จริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบกิจกรรมที่นำไปใช้นอกจากจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง แล้วยังมีกิจกรรมรับชมวีซีดี เรื่อง “หนูน้อยโจเอล คนเลี้ยงแกะ” สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม การตอบคำถามรับรางวัลจากการชมวีซีดีเรื่อง “หนูน้อยโจเอล คนเลี้ยงแกะ”  ส่วนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมก็เช่นกันหลังจากทำกิจกรรมสันทนาการแล้วก็จะเป็นการเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับความหมายคริสต์มาส ซึ่งเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษคำว่า “CHRISTMAS”

ขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็ก ๆ เหล่านี้และคณะครูที่จะได้สัมผัสถึงความรักจากพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนทุกแห่งที่อนุญาตให้จัดกิจกรรมและต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอบคุณศิษยาภิบาลและทีมงานจากคริสตจักรท้องถิ่นทั้งสี่แห่งที่ประสานงานและช่วยกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำและทรงอวยพรกิจกรรมในวันนี้ให้สำเร็จผลเป็นอย่างดี

Updated: March 11, 2020 — 7:33 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา