โครงการ “แนะนำบทเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็กรวีวารศึกษาของคริสตจักร”
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา คุณสยาม ชมมี เจ้าหน้าที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ เพื่อแนะนำบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ให้กับเด็กรวีของทางคริสตจักร

Children BCC (1) Children BCC (2) Children BCC (3) Children BCC (4) Children BCC (5) Children BCC (6)
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้มีโอกาสมอบหนังสือเล่มเล็กเพื่อการประกาศคือ หนังสือ “น้องรู้ไหมพระเยซูคือใคร” ให้แก่เด็กๆ เหล่านั้นด้วย
ขอบคุณศิษยาภิบาลและคณะครูรวีวารศึกษาคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ ที่เปิดโอกาสให้กับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนในพันธกิจเสริมสร้างชีวิตและจิตวิญญาณสำหรับเด็ก
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพันธกิจและการงานรับใช้ของคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์อย่างมากมาย และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเด็กๆ เหล่านี้ให้เติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระองค์ต่อไป

Updated: July 29, 2020 — 6:01 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา