ธรรมชีวิตประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2020 “เราจะถวายสิ่งใด”

สดุดี 116:12, 17-19 – ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้ เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า…ข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ และร้องทูลออกพระนามของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะแก้บนของข้าพเจ้า แด่พระเจ้า ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์ ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้า เยรูซาเล็มเอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

นักวิชาการและนักเขียนชาวสเปนเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับลำรางส่งน้ำของโรมสมัยโบราณที่เซโกเวียในประเทศสเปน ลำรางส่งน้ำนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 109 ตลอดเวลา 18 ศตวรรษลำรางนี้ลำเลียงน้ำเย็นที่ไหลมาจากภูเขาลงไปสู่เมืองที่ต้องการน้ำ จากนั้นลำรางส่งน้ำเริ่มตกยุคจึงมีการนำเอาท่อส่งน้ำวางแทนและเลิกใช้ลำรางส่งน้ำแบบเก่า ลำรางนี้ไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไป แต่ถูกนำมาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นหลักเขตสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ ลำรางส่งน้ำนั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมเกือบในทันที แสงอาทิตย์สาดส่องมาเหนือปูนแห้งและปูนนั้นก็แตกระแหง ก้อนหินคลายตัวและเริ่มแยกออกจากกัน สองสามปีที่ถูกวางไว้เฉยๆ สร้างความเสียหายต่อสิ่งที่ให้บริการกับผู้คนมาตลอด 18 ศตวรรษลงอย่างสิ้นเชิง

เมื่อผู้เขียนสดุดีในสมัยโบราณคิดถึงคุณงามความดีของพระเจ้าและพระพรทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงเทลงมาเหนือท่าน ท่านแสดงถึงความปรารถนาที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ท่านทูลว่า “ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้ เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า” เมื่อเราคิดถึงความดีงามของพระเจ้า และพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการที่เป็นของเราในพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา—ซึ่งได้แก่ ความเชื่อ ความกล้า ความหวัง การยกโทษบาป และชีวิตนิรันดร์—เราก็ต้องการจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระคริสต์ด้วยเช่นกัน

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราแต่ละคนสามารถให้กับคนอื่นในการรับใช้พระคริสต์และคริสตจักร เราอาจให้ทักษะหลักๆ เช่น ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ หรือความสามารถในการประกอบสิ่งต่างๆ ของเรา และช่องทางเหล่านี้คือวิธีการที่ดีเยี่ยมของการรับใช้ หรือเราอาจนำสิ่งที่เรียบง่ายกว่า (แต่ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่ากัน) มาถวาย เช่น หูของเราที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของคนอื่น หรือคำพูดของเราที่ปลอบโยนจิตใจที่วิตกกังวล หรือมือของเราที่พร้อมจะยื่นออกไปเพื่อให้ความช่วยเหลือคนอื่น สิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมโยงที่สำคัญ เราทุกคนสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ เหมือนที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา

จงดูสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำเพื่อเรา เพราะพระองค์ทรงรักเรา ก่อนที่เราเรียนรู้ที่จะรักพระองค์เสียอีก เหมือนถ้อยคำในบทเพลง “ความรักของพระคริสต์” ที่ประพันธ์โดยไอแซค วัตต์กล่าวว่า “พระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าทรงถ่อมพระทัยและทรงพระกรุณา ความทุกข์ของเราไปถึงพระทัยพระองค์ในสวรรค์ และความเมตตานำพระองค์ลงมา”

พระเยซูเสด็จมาไม่ใช่เพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติ พระองค์เสด็จมาไม่ใช่เพื่อรับแต่เพื่อให้ พระองค์สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ จงคิดถึงเรื่องนี้ พระเจ้าเองทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ในความอับอายและความน่าอดสูเพื่อความรอดนิรันดร์ของเรา ก่อนที่เราทั้งหลายจะเกิดมาด้วยซ้ำไป

จริงๆ แล้วเราจะถวายสิ่งใดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างไร
อธิษฐาน: พระบิดาแห่งสวรรค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายสะท้อนถึงการขอบพระคุณและการเทิดทูนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีต่อพระองค์ ด้วยการรักและรับใช้คนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณมีของเก่าบางอย่างที่มีค่า แต่คุณไม่ได้ใช้อีกแล้วหรือไม่
2. คุณมีช่วงเวลาพิเศษที่คุณชอบใช้เพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าหรือไม่ เพราะอะไรช่วงเวลานั้นจึงดีที่สุดสำหรับคุณ
3. คุณมีช่วงเวลาไหนหรือกิจกรรมใดบ้างหรือไม่ ที่คุณรู้สึกว่าคุณรับใช้พระเจ้าได้ดีที่สุด

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: August 1, 2020 — 1:22 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา