ธรรมชีวิตประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2020 “พระกายของพระองค์ที่ทรงให้กับข้าพระองค์ โอ พระผู้ช่วยให้รอด”

“กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียว ข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ วิญญาณจิตของข้าพระองค์ไม่มีความเศร้า แต่มีความยินดี ข้าพระองค์พบความยินดีในพระองค์แต่ผู้เดียว ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระกายและพระโลหิตของพระองค์ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อวิญญาณจิตของข้าพระองค์”

“บัดนี้ใครจะปรับโทษเราอีก เพราะพระองค์ผู้ทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรมทรงอยู่ใกล้ ข้าพระองค์ไม่กลัวนรกและข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์กับพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระกายและพระโลหิตของพระองค์ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อวิญญาณจิตของข้าพระองค์”

ผู้นิยมความลี้ลับมุ่งที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านความพยายามของเขา ในการนั่งสมาธิ การอธิษฐาน และการอดอาหาร แม้การปฏิบัตินี้จะมีประโยชน์ฝ่ายวิญญาณและคนเหล่านี้กระหายหาพระเจ้า แต่ความพยายามของมนุษย์ดังกล่าวจะสูญเปล่า เราไม่สามารถ “ยก” ตัวเราเองออกจากสภาพของคนที่ล้มลงในความบาปของเราเพื่อขึ้นไปถึงพระเจ้าได้ นอกเหนือจากพระเยซูคริสต์แล้ว เรา “ตายไปแล้วในการบาป” (เอเฟซัส 2:5) เราไม่สามารถขึ้นไปหาพระเจ้าได้ แต่พระองค์เสด็จลงมาหาเรา

เพราะตายในความบาปเราจึงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ แต่พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาในความเมตตาและ “ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์” (เอเฟซัส 2:5) พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ทรงบังเกิดมาท่ามกลางเรา และทรงแบกรับเอาภาระแห่งความบาปและความผิดของเราไว้ที่พระองค์เอง ด้วยการรับการลงโทษด้วยความตายแทนเรา ไม่มีความลี้ลับมาเกี่ยวข้อง มีเพียงพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่งเป็นความรักของพระองค์ที่มีต่อคนบาปผู้ไม่คู่ควร พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยเราให้รอดผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูในพิธีบัพติศมาที่เราถูกฝังกับพระองค์และเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ เมื่อเรามีชีวิตในพระคริสต์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้ว เราจึงได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความลี้ลับอันอัศจรรย์แห่งพระกายและพระโลหิตของพระองค์ในอาหารมื้อค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า

“กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียว ข้าพระองค์อยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในข้าพระองค์” เพลงของเราสะท้อนคำตรัสของพระเยซูที่ว่า “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน” (ยอห์น 15:4ก) ด้วยความกระหายหาพระเจ้าเราพบความยินดีในของประทานแห่งอาหารมื้อคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ด้วยการอธิษฐานว่าพระกายและพระโลหิตของพระองค์ “จะเป็นประโยชน์สูงสุด” ต่อวิญญาณจิตของเราทั้งหลาย เพลงของเราถามเราว่า “บัดนี้ใครจะปรับโทษเราอีก” พระคัมภีร์ถามคำถามเดียวกันและให้คำตอบไว้ดังนี้ “พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” (โรม 8:33ข-34)

พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพิธีบัพติศมา ทรงเป็นขึ้นมาและทรงครอบครองอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและเราได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยเช่นกัน “ข้าพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์กับพระเยซู” สิ่งที่ผู้นิยมความลี้ลับไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความพยายามของมนุษย์ พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนั้น พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาหาเราและทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระคุณของพระองค์โดยความเชื่อในพระคริสต์ พระเจ้า “ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6) เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้ช่วยให้รอดของเราในการอัศจรรย์อันเหลือเชื่อ ด้วยความยินดี เราชื่นชมที่ “ข้าพระองค์อยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในข้าพระองค์”

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งพระกายและพระโลหิตของพระองค์ในอาหารมื้อค่ำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ประโยชน์สูงสุดกับข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งคุณพูดได้หรือไม่ว่าคุณดำเนินชีวิต “อย่างมีชัยชนะ”
2. คุณจัดการกับความคิดภายในที่กล่าวโทษคุณด้วยวิธีใด
3. พิธีบัพติศมาหนุนใจและค้ำจุนความเชื่อของคุณอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: August 1, 2020 — 1:28 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา