ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 กันยายน 2020 “โอ พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอดีต”

“โอ พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอดีตทรงรักษาและป้องกันขันแข็ง ทรงมีชัยเหนือโรคภัยและความตาย เหนือความมืดและหลุมศพ คนเหล่านี้มาหาพระองค์ไม่ว่า คนตาบอด หูหนวก อัมพาต พิการ เป็นโรคเรื้อนสาหัส และป่วยไข้

“โอ ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเรา องค์พระเจ้าแห่งชีวิตและความตาย ทรงฟื้นฟูและให้ชีวิตชีวา ทรงให้ความสงบและพระพรด้วยลมปราณที่ประทานชีวิตของพระองค์ ทรงทำการและทรงเห็น ทรงประทานปัญญาแห่งฤทธาในการรักษาโรค ทำให้คนทั้งหลายที่เจ็บป่วยและอ่อนแอและแข็งแรงพากันสรรเสริญพระองค์ชั่วนิรันดร์”

เพลงนมัสการของเราคือบันทึกรายการของการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำด้วยพระทัย และพระหัตถ์อันมีเมตตาซึ่ง “เข้มแข็งในการรักษาและช่วยให้รอด” พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด หูหนวกและเป็นใบ้ คนเป็นโรคเรื้อนและคนพิการ

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมา “แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก” (อิสยาห์ 35:5) การอัศจรรย์ของพระเยซูพิสูจน์ถึงความเป็นผู้ที่พระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็น นั่นคือพระเมสสิยาห์แห่งอิสราเอล พระเยซูทรงบอกกับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ว่า “แม้ว่าท่านมิได้วางใจในเรา ก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิด” (ยอห์น 10:38ข) ในเหตุการณ์เพนเทคอสต์เปโตรบอกกับฝูงชนที่นั่นว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือ “ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย์ และหมายสำคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (กิจการ 2:22ข)

เพื่อให้สิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์สำเร็จ พระเมสสิยาห์จึงต้องถูกทรยศ พิพากษาและลงโทษ พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขนเพื่อเป็นค่าไถ่ให้กับความบาปของโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้า สาวกของพระเยซูต่างหลบซ่อนเอาตัวรอดด้วยความกลัวและสิ้นหวัง พระเจ้าของเขามีชัยเหนือ “ความมืดและหลุมฝังศพ” เพื่อทุกคน แต่บัดนี้การอัศจรรย์กำลังดำเนินไปโดยพระเมสสิยาห์ทรงนอนสิ้นพระชนม์และถูกนำไปเก็บไว้ในอุโมงค์ฝังพระศพ จากนั้นในเช้าวันอีสเตอร์แรก พระเยซูทรงคืนพระชนม์อันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ “ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า” (โรม 1:4ก) ตะปูที่ตอกบนพระหัตถ์ของพระองค์ “ในอดีตกาล” คือ “ความเข้มแข็งในการรักษาโรคและช่วยให้รอด” และยังคงความเข้มแข็งในการรักษาโรคและช่วยให้รอดในวันนี้ พระเยซูทรงเป็น “ผู้ปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ของเรา” และทรงพร้อมเสมอในการ “ฟื้นฟูและให้ชีวิตชีวา ทรงให้ความสงบและพระพร”

เราเป็นสมาชิกแห่งพระกายของพระองค์และคริสตจักรด้วยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความตาย และการคืนพระชนม์ของพระเยซูผ่านทางการรับบัพติศมา “มือที่ทำงานและตาที่เห็น” ของเราคือพระหัตถ์และพระเนตรของพระองค์ในโลกนี้ เราฟื้นฟูและให้ความมีชีวิตชีวา ความสงบ และพรแก่คนอื่นในพระนามพระเยซูด้วยความรักและเมตตา พระเจ้ายังทรงทำการผ่านทางการอัศจรรย์ของการช่วยเหลือและรักษาโรคผู้คนรอบข้างเรา (แม้เรามักจะอธิบายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ตาม) พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเพื่อให้การรักษาและช่วยให้รอดผ่านทางการประกาศพระกิตติคุณ เราอธิษฐานว่า “คนทั้งหลายที่เจ็บป่วยและอ่อนแอและแข็งแรง” จะร่วมกันกับเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเต็มด้วยพระสง่าราศีในเวลานี้และชั่วนิรันดร์

อธิษฐาน: พระเยซูเจ้า ขอให้มือและตาของเราเป็นพระหัตถ์และพระเนตรของพระองค์ในโลกนี้ ขอทรงทำการผ่านเราเพื่อรักษาโรคและช่วยให้รอดเพื่อว่าคนอื่นๆ จะได้รู้จักและนมัสการพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณมีการอัศจรรย์หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากพันธกิจของพระเยซูซึ่งคุณชอบเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. คุณคิดว่าคุณจะเป็นพยานถึงหนึ่งในการอัศจรรย์ของพระเยซูอย่างไร
3. พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในวันนี้หรือไม่ ขอให้คุณยกมาสักหนึ่งตัวอย่าง

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 13, 2020 — 2:12 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา