ธรรมชีวิตประจำวันที่ 15 กันยายน 2020 “การกลับบ้าน”

อิสยาห์ 55:6-9 – “จงแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้ เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

เมื่อฉันเป็นเด็กและทำผิด สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการทำคือการกลับบ้าน ฉันรู้ว่าอะไรรอคอยฉันอยู่ซึ่งมีทั้งความเดือดร้อน การต่อว่าและการลงโทษ นั่นคือเหตุที่ฉันทำทุกอย่างเพื่อเลื่อนเวลาอันเลวร้ายออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับบ้าน

นี่เป็นการตอบสนองตามปกติถูกหรือไม่ เราทำผิดและวิ่งหนีจากสถานที่ซึ่งเราทำผิดนั้น เราหลีกเลี่ยงผู้คนที่เราทำผิดกับเขาเพราะเราไม่ต้องการพบหน้าเขาและความโกรธหรือความผิดหวังของเขา เราขับรถไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะผ่านอาคารที่เราถูกทำโทษ เราไม่ไปที่ “บ้าน” ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะว่าไม่มีอะไรดีที่รอคอยเราอยู่ และเรารู้ดี

แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้การอ่านพระธรรมอิสยาห์ของเราแปลกออกไป พระเจ้าทรงบอกเราว่า “ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ” ทรงกรุณาเขาหรือทรงอภัยเขาอย่างเหลือล้นหรือ พระเจ้าทรงคิดอะไรหรือ นั่นไม่ใช่การกลับบ้านตามธรรมดา เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงๆ หรือ

แต่ถ้อยคำเหล่านั้นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับเรา แล้วดังนั้นเราจึงเหลือบมอง และมองไปรอบๆ จากที่ซึ่งเราหลบซ่อนอยู่ และแอบสงสัยว่าพระเจ้าอาจทรงหมายความอย่างนั้น พระเจ้าอาจจะไม่ตะโกนว่าเรา ไม่ลงโทษเรา ไม่ทรงให้ในสิ่งที่เราสมควรได้รับ เราอาจสามารถกลับบ้านได้อีกครั้ง สามารถกลับไปหาพระเจ้า สามารถพบสันติสุข ความปิติยินดีและความรักอีกครั้ง ทั้งๆ ที่เป็นเราและสิ่งที่เราเคยทำ พระเจ้าอาจจะทรงจริงจังกับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้

แล้วเราก็พบว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างนั้น พระองค์ทรงต้องการให้เรากลับบ้านอีกครั้ง ทรงต้องการให้บุตรของพระองค์ได้รับการยกโทษและชำระและมีความสุขรวมทั้งได้อยู่บ้าน พระองค์ทรงต้องการอย่างมากจึงทรงยอมสละพระชนม์เพื่อให้เรื่องนี้เป็นไปได้ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำเมื่อเสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อมองหาผู้หลงหาย คือเราทุกคนที่ทำผิดและหลบหนี  พระองค์ทรงมาเพื่อนำเรากลับบ้าน และถ้ามีทางเดียวที่จะทำอย่างนั้นได้คือจำเป็นต้องเจ็บปวดและเสียชีวิต พระองค์ก็ทรงเต็มพระทัยยอมชดใช้ พระองค์ทรงชดใช้เพื่อฉัน และพระองค์ทรงชดใช้เพื่อคุณด้วย

พระเจ้าทรงต้องการคุณให้กลับบ้านอีกครั้ง พระองค์ทรงต้องการให้คุณอยู่ที่บ้านชั่วนิรันดร์ ไม่ใช่เหมือนกับลูกที่ถูกภาคทัณฑ์จนกว่าคุณจะทำผิดครั้งต่อไปแล้วหนีไปอีกครั้ง พระองค์ทรงต้องการให้คุณอยู่ที่บ้านกับพระองค์ตลอดไป โดยได้รับการยกโทษและการเปลี่ยนแปลงเสมอทีละเล็กละน้อยในพระฉายของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเรียกคุณให้มาหาพระองค์ “ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ” นั่นคือสิ่งที่รอคอยเราอยู่ ให้เราฟังพระเยซู วางมือของเราในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วกลับบ้าน

อธิษฐาน:  พระบิดาที่รัก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปในฐานะบุตรที่ได้รับการยกโทษของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อคุณทำผิดในสมัยที่เป็นเด็ก คุณกลัวที่จะกลับบ้านหรือไม่ เพราะอะไรจึงกลัว และเพราะอะไรจึงไม่กลัว
  2. เมื่อใดที่คุณคาดว่าจะถูกลงโทษ แต่พบว่ากลับได้รับความเมตตาและการยกโทษแทน
  3. การวางใจในการยกโทษของพระเจ้าเป็นการง่ายหรือยากสำหรับคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 14, 2020 — 6:53 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา