ธรรมชีวิตประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2020 “สิ่งเดียวที่เราต้องการ”

ลูกา 12:15 – แล้วพระองค์ (พระเยซู) ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย”

พระเยซูทรงมีพระทัยที่กว้างขวางกับผู้คนที่ขัดสน แต่พระองค์ไม่ได้ทำให้เข้าใจผิดระหว่างความต้องการของมนุษย์กับความโลภของมนุษย์ พระองค์ไม่เคยคิดว่าบางสิ่งจะเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริงเพียงเพราะมีบางคนพูดเช่นนั้น ยกตัวอย่าง เราต้องใช้นาฬิกากี่เรือน วิทยุกับโทรทัศน์กี่เครื่อง รองเท้ากี่คู่ หรือเสื้อผ้ากี่ชุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชีวิต และอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราลำบากถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้น คำตอบของเราต่อคำถามนี้จะบอกให้ทราบว่าเราเป็นคนอย่างไร

สิ่งที่แน่นอนก็คือมีหลายคนในหมู่พวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากเหล่านี้และนี่คือโศกนาฏกรรมในทุกสังคม สำหรับคนเหล่านี้การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันคือการต่อสู้กับความขาดแคลน การประทังชีวิตอยู่ได้ กระนั้น ในขณะที่คนซึ่งมีเพียงเล็กน้อยมักฝันที่จะมีวัตถุสิ่งของที่ดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับเขา แต่คนเหล่านี้ก็จำเป็นต้องระมัดระวังที่จะ “หลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง” ด้วยเช่นกัน

อัครทูตยอห์นบอกเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงทราบถึงสิ่งที่อยู่ภายในมนุษย์และทรงรู้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิต ที่จริงในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นคือความสว่างของมนุษย์ (ดูยอห์น 1:1-4) ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเคารพการทรงสร้างซึ่งเป็นสิ่งของที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น พระองค์ทรงใช้สิ่งของเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความรักของพระองค์อยู่ที่ผู้คน

เนื่องจากความรักที่มีต่อผู้คนและแม้คนเหล่านั้นจะจงใจละเมิดพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์และการปฏิเสธอย่างดื้อดึงของเขาที่จะดำเนินชีวิตในฐานะบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์ก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่ง พระองค์สละชีวิตของตนเพื่อว่ามนุษย์ทุกคนในทุกที่ทุกแห่งจะได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้นที่เขาทำ เพื่อคนเหล่านั้นจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยแค่ไหนก็ตาม

แน่นอน ไม่มีอะไรผิดปกติกับการทำงานหนักและการมีรายได้จากการใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคุณ แต่อย่าให้จิตใจของคุณหมกมุ่นอยู่กับการซื้อหาวัตถุสิ่งของ ตรงกันข้าม จงทำงานหนักในฐานะชายหรือหญิงที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเป็นด้วยทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวคุณ นั่นคือชีวิตจริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของทรัพย์สินที่คุณมีอยู่

จงอธิษฐานอย่างหนักเช่นกันเพื่อพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นชายหรือหญิงที่ปรารถนาผลของความชอบธรรมของพระองค์อย่างแรงกล้า นั่นคือชีวิตจริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ นี่คือชีวิตที่พระเยซูทรงต้องการให้เรารู้จัก ซึ่งเป็นชีวิตที่รับเอากำลังและความพึงพอใจของตนจากพระองค์

ด้วยความเชื่อในพระคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ จงรู้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ เหมือนที่อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:12-13)

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมอบทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณคิดว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างความจำเป็นกับความฟุ่มเฟือย
  2. เราจะต่อสู้กับความต้องการที่จะสะสมวัตถุสิ่งของให้กับชีวิตของเราได้อย่างไร
  3. มีหลายอย่างที่ดึงความสนใจของเราไปจากพระเจ้า คุณจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าได้อย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 7, 2020 — 4:37 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา