ธรรมชีวิตประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2020 “พระเจ้าองค์เดียว”

สดุดี 96:4-6 – เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง  เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ กำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์

ในวัฒนธรรมปัจจุบันคนจำนวนมากเชื่อว่าไม่มีความจริงที่สมบูรณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเชื่อที่เป็นจริงสำหรับคนหนึ่งอาจไม่จริงสำหรับอีกคนหนึ่ง บางคนชอบสร้างศาสนาหรือรูปแบบของจิตวิญญาณของเขาเองขึ้นโดยผสมผสานการปฏิบัติที่เลือกมาจากศาสนาที่มีอยู่ในโลก จากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าคริสเตียนหนุ่มสาวบางคนเกิดความลังเลในการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูด้วยกลัวว่าจะเป็นการยัดเยียดความเชื่อให้คนอื่นหรือดูหมิ่นสิ่งที่คนเหล่านั้นปฏิบัติ

ผู้เขียนสดุดีไม่มีกังวลใดๆ เช่นนั้น ท่านประกาศอย่างกล้าหาญว่า “เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ” ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ล้อเลียนช่างแกะสลักที่ตัดต้นไม้มาเพื่อใช้ไม้ก่อไฟทำอาหารและใช้บางส่วนของไม้ต้นเดียวกันมาแกะสลักเป็นรูปเคารพแล้วอธิษฐานต่อรูปแกะสลักนั้นว่า “ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์” (อิสยาห์ 44:17ข)  อัครทูตเปาโลจับจุดความสนใจของผู้ฟังชาวเอเธนของท่านโดยชี้ให้เห็นว่าเขามีธรรมะเพียงใด แต่ท่านก็ไม่ลังเลที่จะบอกเขาว่าพระเจ้าไม่ใช่ “ทอง เงิน หรือหิน อันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์” ท่านเปาโลอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าความเชื่อเช่นนั้นเป็นผลผลิตของ “เวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา” ซึ่งพระเจ้าจะไม่ทรงมองข้ามอีกต่อไป (ดู กิจการ 17:29-30)

พระเจ้าของเรา “ทรงสร้างฟ้าสวรรค์” และแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่ง “พระเกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์” พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองในพระคำของพระองค์และในตัวบุคคลของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์ “ในโบราณกาลพระเจ้าได้ทรงตรัสด้วยวิธีต่างๆ มากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:1-2)  พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทรงละจากสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ลงมาอยู่ท่ามกลางเรา ในสวนเอเดนพระองค์ทรงพิพากษาโทษถึงชีวิตสำหรับบาปของมนุษย์ และในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรับโทษนั้นไว้กับพระองค์เอง ทรงยอมทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระเยซูทรงคืนพระชนม์ด้วยความมีชัยเหนือความตาย เราได้รับการยกโทษและมีชีวิตนิรันดร์โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ในการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระองค์  ไม่มีรูปเคารพใดสามารถทำอย่างนั้นได้เลย

ในฐานะพี่น้องในพระเยซูคริสต์ เราร่วมกันนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว พระเจ้าตรีเอกานุภาพ เราสรรเสริญพระองค์ในความแข็งแรงและงดงามของพระนิเวศของพระองค์ จากนั้นเราออกจากสถานที่ซึ่งแข็งแรงและงดงามเพื่อนำข่าวดีแห่งพระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ของพระเยซูไปสู่โลก ในขณะที่เราเห็นด้วยกับผู้เขียนสดุดีที่ว่า “เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ” เรายังได้รับคำแนะนำจากอัครทูตเปโตรให้เรามีไหวพริบมากขึ้นในการเป็นพยานของเราว่า “ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ” (1 เปโตร 3:15)

อธิษฐาน:  พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง ขอทรงช่วยเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ต่อความรัก และการทรงช่วยให้รอดของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คำว่า “ความจริง” มีความหมายต่อคุณอย่างไร
  2. มี “พระ” ในสังคมของเราหรือไม่ ถ้ามี ให้บอกชื่อพระเหล่านั้นมาสักหนึ่งหรือสองชื่อ
  3. สำหรับคนที่ “เปิดรับทางเลือกต่างๆ” แต่เมื่อมาถึงเรื่องพระเจ้าแล้ว อะไรบ้างที่จะเป็นตัวขัดขวางความเชื่อได้

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 12, 2020 — 5:01 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา