ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2020 “เครื่องมือหรือบุตร”

อิสยาห์ 45:1ก, 2-6ก – พระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัส ผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบหลายประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่าน…เราจะไปข้างหน้าเจ้าและปราบภูเขาให้ราบลง เราจะพังประตูทองสัมฤทธิ์ให้เป็นชิ้นๆ และตัดลูกกรงเหล็กให้ขาด เราจะให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดแก่เจ้า และขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าคือเรา พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า เพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา และอิสราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า ทั้งๆ ที่เจ้าไม่รู้จักเรา เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีกนอกจากเราไม่มีพระเจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา เพื่อคนจะได้รู้ตั้งแต่ที่ตะวันขึ้นและจากที่ตะวันตก ว่าไม่มีใครนอกจากเรา

พระธรรมอิสยาห์ 45 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียผู้ซึ่งยินยอมให้ประชากรของพระเจ้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตนจากการเป็นเชลย คุณจำเรื่องราวได้ว่าคนอิสราเอลทำชั่วอย่างไรและหันไปกราบไหว้พระอื่นปีแล้วปีเล่านับร้อยๆ ปี จนกระทั่งพระเจ้าทรงหมดความอดทนและทรงส่งคนอิสราเอลให้ไปเป็นเชลยศึกในดินแดนของคนต่างชาติ 70 ปีของการเป็นเชลยทำให้เขาเศร้าโศก คิดถึงบ้านเมืองและคิดถึงพระเจ้าของตัวเองดังที่นักร้องคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าว” (สดุดี 137:4)

แต่พระเจ้าไม่ทรงทิ้งเขาไว้ที่นั่นตลอดไป ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสกับท่านอิสยาห์ล่วงหน้าเพื่อบอกเขาเกี่ยวกับกษัตริย์ที่จะปลดปล่อยคนอิสราเอลให้กลับบ้านอีกครั้ง กษัตริย์องค์นั้นชื่อว่าไซรัสแห่งเปอร์เซีย

ขณะนี้ไซรัสยังไม่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า พระเจ้าทรงให้เห็นชัดเจนเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา และอิสราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า ทั้งๆ ที่เจ้าไม่รู้จักเรา” พระเจ้าทรงเลือกไซรัสให้เป็นเครื่องมือเพื่อทำการนี้ คือ ส่งคนของพระเจ้ากลับบ้านและสนันสนุนในการปฏิสังขรณ์พระวิหารในเยรูซาเล็ม

ไซรัสกลายเป็นผู้เชื่อพระเจ้าหรือไม่ เราไม่รู้ จริงอยู่ท่านอ้างว่าพระเจ้าทรงอวยพรท่านและให้ท่านปฏิสังขรณ์พระวิหาร แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติที่กษัตริย์และจักรพรรดิทำกัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นว่าตนอยู่ฝ่ายคนดีของคนในท้องที่และพระในที่นั้นหากพระเหล่านั้นมีจริง ไซรัสอาจทำเช่นเดียวกันนี้กับสถานที่อื่นๆ นับสิบๆ แห่งที่ท่านปกครองก็อาจเป็นได้

นั่นไม่สำคัญจากมุมมองของเรา พระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ไซรัสเป็นเครื่องมือ และผลลัพธ์คือพรสำหรับคนของพระเจ้า

แต่สำหรับมุมมองของไซรัสเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าทรงสามารถใช้คนได้สองวิธีการด้วยกันคือทรงใช้ในฐานะเครื่องมือ หรือ ในฐานะบุตร และเราทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องมือ เครื่องมือเมื่อถูกใช้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ ให้ยืม สูญหาย หรือส่งต่อให้คนอื่น แต่ในที่สุดแล้วเครื่องมือจะชำรุดทรุดโทรมไป เครื่องมือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ถาวร

แต่บุตรนั้นแตกต่างออกไป เมื่อพระเจ้าทรงใช้บุตรของพระองค์ทำบางอย่าง การกระทำนั้นออกมาจากความรักระหว่างพ่อกับลูก บุตรไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไป บุตรเป็นอยู่ตลอดไป

เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่พระบิดาทรงใช้พระองค์ให้ช่วยกู้ทั้งโลก พระองค์ทรงเต็มพระทัยยอมทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และสามวันต่อมาทรงคืนพระชนม์จากความตาย พระองค์ไม่ทรงเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้น พระองค์ทรงรู้ชัดเจนว่าพระบิดาของพระองค์ทรงต้องการอะไร และพระองค์ทรงทำด้วยพระทัยทั้งหมดของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และคุณก็เป็นบุตรของพระองค์ด้วยเช่นกันถ้าหากคุณวางใจในพระเยซูและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ

อธิษฐาน: พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงให้ข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ และไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือของพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. อะไรคือเครื่องมือที่คุณโปรดปราน
2. ถ้าคุณมีลูก ในอดีตคุณเคยใช้ลูกของคุณอย่างไร
3. พระเจ้าทรงใช้คุณอย่างไรในชีวิตของคุณขณะนี้

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 13, 2020 — 6:38 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา