ธรรมชีวิตประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2020 “ทรงดำเนินชีวิตผ่านทางคุณ”

1 เธสะโลนิกา 1:2-10 – เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลาย และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมอ ต่อพระพักตร์พระบิดาเจ้าของเรา เรารำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ และความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้ว และข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านมิใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยม ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่าน และท่านก็ทำตามอย่างของเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมาก แต่ท่านยังเปรมปรีดิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้ว ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา เพราะว่า พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก เพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่า เราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไร และกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั้น

เป็นแค่ฉันหรือมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่คิดว่าหุ่นมือที่ทำจากถุงเท้าดูน่าพิลึก จากการที่หุ่นส่ายหัวและกรอกตาปลอมไปมา แกล้งทำเป็นพูด แต่ทุกอย่างที่คุณก็รู้ว่ามาจากมือของคนในหุ่นถุงเท้าที่ทำอะไรไปตามที่เขาต้องการ อาจเป็นเหตุผลเดียวกันภาพยนตร์ยอดนิยมเกี่ยวกับผีสิงที่น่ากลัว หรือการลักพาตัวไป หรืออะไรก็ตามที่ครอบงำคนแล้วทำให้คนนั้นทำอะไรก็ได้ไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เรารู้ดีว่าเราต้องมีอิสระในการตัดสินใจ เราไม่ใช่หุ่น ของเล่น หรือหุ่นกระบอกบนเส้นเชือก พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างเราให้เป็นอย่างนั้น

นอกจากนั้นพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและทรงทำงานภายในเราให้เราดำเนินชีวิตแบบพระเยซู ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระฉายของพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ฉันเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นจริงและดีงามซึ่งภาพยนตร์สยองขวัญล้วนเป็นเรื่องล้อเลียน การมีพระเจ้าในเราคือพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างเรา นั่นคือสภาพปกติของเราไม่ใช่ความน่าหวาดกลัว เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเรา เราคงอยู่ในความมีอิสระของเรา และเรามีความช่วยเหลือและฤทธิ์เดชทั้งสิ้นของพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างสาวกของพระเยซู

นั่นคือสิ่งที่ท่านเปาโลให้ความสำคัญเมื่อท่านพูดเกี่ยวกับ “ความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ และความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” ชาวเธสะโลนิกาเต็มล้นด้วยความเชื่อ ความหวังและความรัก และชีวิตของเขาก็สะท้อนให้เห็นสิ่งเหล่านี้ ความเชื่อของเขาแสดงออกในการดำเนินชีวิตทุกๆ วัน ความรักที่มีต่อพระเยซูส่องสว่างผ่านทางการดูแลซึ่งกันและกันและต่อเพื่อนบ้านของเขาที่ยังไม่เป็นคริสเตียน เขามีความหวังที่เป็นจริงและแข็งแกร่ง ซึ่งโลกไม่มีความหวังเช่นนี้และโลกไม่สามารถเข้าใจ เพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์เพื่อทำให้คนเหล่านั้น (และคุณ) เป็นของพระองค์ตลอดไป

ของขวัญนี้เพื่อคุณด้วยเช่นกันในฐานะผู้ที่วางใจในพระเยซู พระองค์ทรงอยู่ในคุณและผ่านทางคุณมากเท่าที่คุณยอมให้พระองค์ พระองค์จะไม่บังคับคุณ แต่ทรงยินดีช่วยเหลือคุณ เพราะพระองค์ทรงรักคุณผ่านทางชีวิต ความตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง

อธิษฐาน: พระเจ้าที่รัก ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณรู้สึกอย่างไรกับหุ่น คุณชอบหุ่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ทำไมการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณจึงไม่เหมือนกับการเป็นหุ่น
3. จงบอกถึงเวลาที่พระเจ้าทรงอยู่ในคุณแล้วช่วยคุณให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของคุณไปได้

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 13, 2020 — 10:28 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา