ธรรมชีวิตประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2020 “เชิญมาร่วมกับเรา”

2 โครินธ์ 5:19-20 – คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

เมื่ออัครทูตเปาโลเขียนประโยคเหล่านี้ มีเพียงไม่กี่คนที่สนใจเกี่ยวกับคริสตจักร ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเกี่ยวกับคริสตจักรเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยได้ยินถึงคริสตจักร ผู้คนที่รู้เรื่องนี้ไม่เชื่อว่าคริสตจักรมีบทบาทสำคัญมากนัก ปัจจุบัน คริสตจักรคือการสามัคคีธรรมขนาดใหญ่ของผู้เชื่อทั่วโลก กระนั้น แม้ด้วยความสำเร็จนี้ ก็ยังมีการโต้เถียงกันอยู่ทุกหนแห่งทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรว่าคริสตจักรสร้างความแตกต่างใดๆ หรือไม่ หรือมีการโต้เถียงแม้กระทั่งว่าคริสตจักรสามารถหรือควรสร้างความแตกต่างใดๆ หรือไม่

โลกทั้งโลกมีส่วนได้เสียในสิ่งที่คริสตจักรขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าไปข้างหน้า เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก พระองค์ทรงส่งคริสตจักรของพระองค์ออกไปให้เป็น “ทูตของพระคริสต์” ในโลกด้วยเช่นกัน ในชีวิตจริง ทูตของประเทศหนึ่งจะอาศัยอยู่ในต่างแดนเสมอในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชั่วคราว ทูตต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมและเห็นอกเห็นใจผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ด้วย ทูตต้องสามารถสื่อข่าวสารและเจตนารมณ์ของคนที่ส่งเขาออกไปทำหน้าที่อย่างชัดเจน

ในฐานะทูตเพื่อพระคริสต์ พวกเราร่วมมือกันในฐานะพี่น้องชายหญิงเพื่อเสาะหาพี่น้องชายหญิงอีกมากมายที่หลงหายและต้องการความช่วยเหลือ เราสื่อถึงความรักนิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อเขา (ดูเอเฟซัส 1:3-10) ด้วยการเตือนให้เขาระลึกว่าเนื่องจากสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำบนกางเขน มนุษย์ทุกคนจึงได้รับการอภัยโทษ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

พวกเราผู้เป็นสมาชิกของคริสตจักรเข้าหาผู้คนทั้งโลก เหมือนที่พระคริสต์เสด็จมาหาชายและหญิงจำนวนมากในยุคของพระองค์ เราไม่ได้เสาะหาสิ่งใด แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในฐานะกระบอกเสียงของพระเจ้า เรานำข่าวสารของพระองค์ออกไปและเราทำสิ่งนั้นด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์ (ดูมัทธิว 28:19-20) เราพร้อมที่จะแบ่งปันความจริงแห่งความรักของพระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำ เราหวังว่าชีวิตและการประพฤติประจำวันของเราจะชี้ให้ผู้คนเห็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสละสิ่งสารพัดของพระองค์เพื่อเรา

ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของทูต ขอทรงโปรดยกโทษให้กับเราที่เราล้มเหลวในการเป็นตัวแทนของพระคริสต์ แต่ถ้าคุณสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าทรงมีให้คุณผ่านทางคำพูดและการกระทำของเราละก็ จงขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานนี้ ถ้าพระเจ้าทรงทำให้คุณรู้จักและรักพระองค์ผ่านทางเราละก็ จงเข้าร่วมกับเราในฐานะทูตที่ถูกส่งไปหาคนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับโลกและสร้างความแตกต่างในโลกด้วยคำพยานของคุณ

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นทูตรับใช้พระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. คุณคิดว่าคุณเป็นทูตเพื่อพระคริสต์หรือไม่ ถ้าคิด การเป็นทูตนั้นแสดงออกอย่างไรในชีวิตประจำวันของคุณ
2. พระเจ้าทรงทำให้โลกกลับคืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูด้วยวิธีใด
3. พระเจ้าทรงใช้ผู้คนในปัจจุบันเพื่อประกาศถึงข้อเรียกร้องของพระองค์ต่อคนอื่นด้วยวิธีใด

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 16, 2020 — 2:12 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา