ธรรมชีวิตประจำวันที่ 7 มกราคม 2021 “การชี้ไปยังพระเยซู”

มาระโก 1:4-11 – ท่านยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ได้ปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดาร  ท่านได้ประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมา เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสีย  คนทั่วแคว้นยูเดียกับชาวกรุงเยรูซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์น สารภาพความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดน  ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนังสัตว์คาดเอว รับประทานจักจั่นและน้ำผึ้งป่า  ท่านประกาศว่า “ภายหลังเราจะมีพระองค์ผู้หนึ่งเสด็จมา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์  เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์นั้นจะให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”  ต่อมาพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำ ในทันใดนั้นก็ทรงเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสู่พระองค์ แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”

ตอนนี้เรามาถึงวาระสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาสอีกครั้งแล้ว  ในขณะที่ปีก่อนเราทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ก็มีความชื่นชมยินดีที่รู้ว่าการมาบังเกิดของพระเยซูเป็นเทศกาลอันน่าชื่นชมยินดีเสมอ  เราชาว LHM หวังว่าคุณได้ฉลองคริสต์มาสอย่างมีความหมายและสนุกสนาน แม้ว่าจะแตกต่างจากปีก่อนก็ตาม

ข้อพระคัมภีร์วันนี้พูดเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา  คุณจำยอห์นได้ว่าท่านคือผู้ที่ประกาศข่าวต่อชาวยูเดียและเยรูซาเล็มว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในฐานะมนุษย์คือองค์พระเยซูคริสต์  ในการบอกถึงเหตุการณ์นี้ พระกิตติคุณมาระโกเริ่มต้นด้วยพระเยซูที่ทรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  มาระโกนำเสนอพระเยซูด้วยการเริ่มต้นจากการทำพันธกิจกับประชาชนของพระองค์ และการรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนโดยยอห์นผู้รับประทานจักจั่นและน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร และท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ด้วย

ยอห์นก็เหมือนกับผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่ประกาศถึงการเสด็จมาของพระเยซูในอนาคต ดังที่อิสยาห์กล่าวว่า “เสียงหนึ่งร้องว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย’” (อิสยาห์ 40:3) นั่นคืองานของยอห์น  ท่านต้องชี้ไปที่พระเยซูเพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งปวงรู้ว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงส่งมาเพื่อช่วยโลกให้รอดจากบาปของตน (ดู ยอห์น 3:17)

โลกมีความสำคัญเพียงใดสำหรับข่าวประเสริฐในวันนี้  ในขณะที่เราย่างเข้าสู่ปี 2021 มีหลายคนที่ความสูญเสียในปี 2020 ยังไม่จบสิ้นในเดือนสิ้นปี  เขายังจมอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ทางอารมณ์ และรู้สึกว่าสิ้นหวังในอนาคต   คุณอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น  หากคุณอยู่ในจำนวนคนเหล่านั้น สิ่งที่ยอห์นประกาศไว้ในศตวรรษที่หนึ่งยังคงเป็นจริงในศตวรรษที่ 21 ด้วยคือ พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาแล้วเพื่อคุณและฉัน

พระเยซูทรงแบกรับความเศร้าโศกของเราและทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา  พระองค์ทรงรับสภาพของเราและรักษาเราด้วยบาดแผลของพระองค์ (ดู อิสยาห์ 53:4-6) และเรารู้เรื่องนี้เพราะพระเจ้าเองทรงประกาศถึงพระเยซูว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”

ขอให้เราเป็นเหมือนยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาผู้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระบิดาแห่งฟ้าสรรค์ทรงชี้ไปที่พระเยซูอย่างไร โดยมุ่งไปที่พระองค์ผู้ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ

อธิษฐาน:  พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ชี้นำคนอื่นไปถึงพระเยซูเช่นเดียวกับยอห์น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อไหร่คือครั้งล่าสุดที่มีคนแบ่งปันกับคุณถึงแนวคิดที่ดูเหมือนเป็นต้นฉบับ (หรืออย่างน้อยก็เป็นความคิดที่สร้างสรรค์อย่างมาก)
  2. คุณคิดว่าการที่ยอห์นรับประทาน “จักจั่นกับน้ำผึ้งป่า” ค่อนข้างผิดปกติหรือไม่ ทำไมยอห์นทำอย่างนั้น
  3. จงบอกถึงสิ่งที่คริสเตียนทำเพื่อการชี้ไปยังพระเยซูมาสามอย่าง

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:00 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา