ธรรมชีวิตประจำวันที่ 10 มกราคม 2021 “พระคริสต์เจ้าของเราเสด็จมายังแม่น้ำจอร์แดน”

“พระบุตรของพระเจ้ายืนอยู่ที่นั่นด้วยความรัก พระคุณของพระองค์ขยายมาถึงเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์สัณฐานเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาเหนือพระองค์ พระเจ้าตรีเอกาให้ความมั่นใจกับเรา ด้วยพระสัญญาที่จับใจที่ว่าในบัพติศมาของเราพระองค์จะประทับอยู่ท่ามกลางเราเพื่อเล้าโลมและค้ำจุนเรา

“สิ่งเดียวที่สายตาของเรามองเห็นคือน้ำเมื่อเราเทลงไป แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาแห่งความเชื่อคือฤทธิ์อำนาจแห่งความดีของพระเยซู เพราะที่นี่ตาแห่งความเชื่อมองเห็นมวลน้ำสีแดงเข้มที่นำการรักษามาสู่ความป่วยไข้ของเรา การอัศจรรย์แห่งพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ที่ความรักของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นเพื่อให้ความแน่ใจกับการยกโทษของพระองค์”

บทเพลงของเราทั้งสองข้อนี้เตือนเราให้ระลึกว่าในพิธีบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้น พระเจ้าตรีเอกาทรงให้ความแน่ใจกับเราเกี่ยวกับพระสัญญาของพระองค์ การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และการยกโทษอันทรงคุณค่าของพระองค์ การยกโทษความบาปของเรานั้นเป็นการยกโทษที่เราได้รับผ่านทางพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยซูเจ้าของเรา เมื่อพระเยซูทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ในหมู่ประชาชนด้วยการดำเนินไปในเส้นทางต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่กางเขน อันดับแรก พระองค์เสด็จลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์นผู้เป็นญาติของพระองค์ ยอห์นประกาศถึงบัพติศมาแห่งการยกโทษเมื่อท่านเตรียมผู้คนให้พร้อมกับการต้อนรับพระเมสสิยาห์และพระผู้ช่วยให้รอดของเขา พระเยซูไม่มีบาปที่พระองค์ต้องกลับใจ แต่กระนั้นพระองค์ก็เลือกที่จะเข้าสู่พิธีบัพติศมาในน้ำ ด้วยการเอาพระองค์เองมาอยู่เคียงข้างกับคนบาปทั้งปวง ที่พระองค์จะทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเขาให้รอดในอีกไม่กี่ปีต่อมา

การสถิตอยู่ด้วยของตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏต่อตาและได้ยินที่หูของมนุษย์ในพิธีบัพติศมาของพระเยซู เมื่อพระบุตรทรงขึ้นมาจากน้ำ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพระองค์ในสัณฐานของนกพิราบและคำพยานยืนยันของพระบิดาตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:17ข) การเปิดเผยให้ปรากฏของตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบัพติศมาของพระเยซูนี้ให้ความแน่ใจกับเราว่า พระเจ้าตรีเอกาทรงสถิตอยู่เมื่อเรารับบัพติศมาด้วยเช่นกัน “เพื่อเล้าโลมและค้ำจุนเรา”

เมื่อเราเห็นการทำพิธีบัพติศมาในพระนามพระเจ้าตรีเอกานุภาพ “สายตาฝ่ายกาย” ของเรามองเห็นเฉพาะน้ำธรรมดาที่เราใช้ดื่มหรือล้างมือของเรา บางคนอาจมีคำถามกับคุณประโยชน์หรือพลังอำนาจของสสารฝ่ายโลกธรรมดาชนิดนี้เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ (ผู้ประพันธ์เพลงบทนี้) ตั้งคำถามไว้ในบทเรียนหลักข้อเชื่อเล่มเล็กของท่านว่า “น้ำจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้อย่างไร” กระนั้น ด้วยสายตาแห่งความเชื่อเราสามารถมองเห็นมากกว่านั้น ความเชื่อที่เกิดจากพระวิญญาณเปิดเผยให้เห็นถึงการสถิตอยู่ด้วยและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่ตาของเรามองไม่เห็นคือน้ำสีแดงเข้มแห่งพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูที่อยู่ในน้ำของพิธีบัพติศมาจะชำระเราทั้งหลายให้พ้นจากบาป สิ่งที่มองไม่เห็นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระวจนะ ในการเจิมเราด้วยการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และการสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา สิ่งที่หูฝ่ายกายของเราไม่ได้ยินคือพระสุรเสียงของพระบิดาที่ตรัสออกมาด้วยความรักว่า “นี่เป็นบุตรชายที่รักของเรา… นี่คือบุตรสาวที่รักของเรา” ในการที่พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นบุตรของพระองค์และทรงต้อนรับเราเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรของพระองค์ พระเจ้าตรีเอกานุภาพทรงเปิดเผยความรักของพระองค์ที่มีต่อเราให้ปรากฏในน้ำและพระวจนะแห่งพิธีบัพติศมา ผ่านการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และพระสัญญาของพระองค์ “เพื่อให้ความแน่ใจกับการยกโทษของพระองค์”

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าตรีเอกานุภาพ พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นบุตรของพระองค์ในพิธีบัพติศมา โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ และแน่ใจในการยกโทษของพระองค์ต่อความบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยรับบัพติศมาแล้วหรือยัง ถ้ายัง คุณอยากรับบัพติศมาหรือไม่
  2. อะไรคือความสำคัญของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพระเยซูในพิธีบัพติศมา
  3. พระเจ้าทรงทำการอย่างไรในชีวิตของคุณผ่านทางพิธีบัพติศมาของคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:04 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา