จากผู้ฟัง..มาเป็นผู้ประกาศ

1308131441571ea3cebdc3a537

คุณจิรัชยา อาศัยอยู่ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีบุตร 2 คน เธอเป็นคนชอบฟังรายการวิทยุ จนมาพบคลื่นวิทยุของคริสเตียน สถานีสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก F.M.101.25 MHz. ซึ่งได้รับรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างมาออกอากาศ คุณจิรัชยาได้ติดตามรับฟังรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี  จนเธอมีความสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ทางทีมงานจึงได้แนะนำคริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด ให้เธอได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น เธอได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รับฟังรายการลูกทุ่งกำลังใจ จนดิฉันสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และได้เข้าไปศึกษาที่คริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด จนได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ดิฉันขอบคุณที่ได้รับฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง”  เธอได้อธิษฐานกับพระเจ้าดูและเห็นว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเธอ เธอจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทีมงานจึงได้แนะนำให้เธอได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์เพื่อเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตยิ่งขึ้น 
         ขณะนี้คุณจิรัชยาได้ไปนมัสการที่คริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาดทุกวันอาทิตย์ และได้ประกาศเป็นพยานกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ จึงฝากอธิษฐานเผื่อเธอให้เติบโตขึ้นจนรับบัพติศมา และเพื่อครอบครัวของเธอที่จะได้รู้จักและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วย

Comments

comments

Updated: April 22, 2014 — 4:33 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา