“YOUTH CHALLENT (YC2017)”

YOUTH CHALLENT (YC2017)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์พันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ค่ายสัมมนา YOUTH CHALLENGE (YC2017) หัวข้อค่าย “ตามพระทัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2017 วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก

anigif yc

เป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้พบปะพูดคุย แนะนำพันธกิจต่างๆที่ทางองค์การฯได้ดำเนินอยู่กับเยาวชนหนุ่มสาวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทพันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวหันมามีส่วนร่วมในการถวายตัวหรือมีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจแห่งการรับใช้มากขึ้น

Comments

comments

Updated: April 21, 2017 — 4:26 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา