ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2017 “การสำนึกบุญคุณ เป็นวิธีการเดียวในการดำเนินชีวิต”

ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายและสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” ลูกา 17:17-19

ครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งพูดกับผมว่า “เกร็ก” ผมรู้ว่าผมควรมีชีวิตที่มีความกตัญญู ไม่ใช่อกตัญญู แต่การเป็นคริสเตียนช่วยผมให้ทำอย่างนั้นได้อย่างไร การดำเนินชีวิตคริสเตียนแตกต่างจากคนอื่นๆ ที่พยายามทำดีที่สุดอย่างไร

โอ เป็นคำถามที่ลึกซึ้งจริงๆ จากเพื่อนของผม คุณว่าไง คุณจะตอบอย่างไร

ผมบอกเขาว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตอันเต็มไปด้วยการขอบพระคุณของคริสเตียนแตกต่างจากคนทั่วไปที่พยายามทำดีที่สุดตามความสามารถของเขาคือเรารู้ว่าเราต้องขอบคุณใครในท่ามกลางสิ่งต่างๆ ทั้งปวง  แท้จริงแล้วแหล่งที่มาของการขอบคุณของเราไม่ใช่ความพยายามของเราเองที่พยายามสำนึกบุญคุณ ที่มาของการขอบพระคุณที่แท้จริงไม่พบว่าอยู่ในพลังของการเพียงแค่เปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องต่างๆ เท่านั้น ไม่ใช่เลย   ที่มาของการขอบคุณของเราคือการทรงกระทำของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาในตัวบุคคล และการทรงทำการของพระเยซูเพื่อเรา ที่มาของการขอบพระคุณของคริสเตียนคือความเป็นจริงของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา และจะทรงกระทำเพื่อเราโดยพระคุณของพระองค์ อะไรที่ทำให้ชีวิตแห่งการขอบพระคุณของคริสเตียนแตกต่าง  เรารู้ว่าใครที่เราต้องขอบคุณสำหรับชีวิตของเรา เรารู้ว่าใครที่เราสมควรไว้วางใจสำหรับชีวิตของเรา เรารู้ว่าใครที่เป็นห่วงชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่เพียงวันนี้แต่ตลอดไป และเมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณในความเป็นจริงนั้น  ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดเสมอเหมือนอีกในโลกของเราทุกวันนี้

ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราเห็นในบทเรียนของเราวันนี้ พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนที่สังคมของเขารังเกียจ นี่เป็นชีวิตที่ถูกแยกออกไปอย่างโดดเดี่ยว ซึ่งเป็นความน่าอับอายและทุกข์ยากอย่างหนึ่ง สิบคนได้รับการรักษาให้หายในบทเรียนของเรา แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นภาพใหญ่กว่า มีเพียงคนเดียวที่รู้ว่าพระเยซูไม่ทรงเป็นเพียงคนบริสุทธิ์หรือครูสอนศาสนาเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในกายมนุษย์ที่เสด็จมามอบชีวิตให้แก่เขา ไม่ใช่เฉพาะในขณะนั้นเท่านั้นแต่ตลอดชีวิตนิรันดร์ พระเยซูตรัสว่า “ความเชื่อของผู้ชายคนนี้กระทำให้ตัวเขาหายปกติ” นั่นไม่ได้หมายความว่า ความเชื่อของเขาทำให้เขาได้รับการรักษาเพราะว่าคนอื่นก็ได้รับการรักษาด้วยเช่นกัน แต่หมายความว่าชายคนนี้มองเห็นการรักษาของเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้น นี่เป็นแค่อีกวิธีการหนึ่งที่จะขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงรักเขา สร้างเขาและไถ่เขาเท่านั้น เป็นเพียงโอกาสหนึ่งสำหรับเขาที่จะตระหนักว่าชีวิตของเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระคริสต์และนั่นคือสิ่งที่ดีมากจริงๆ

นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะเป็นเรื่องที่แสดงถึงจิตใจของพระเยซูที่ทรงมีต่อคนที่เจ็บปวด   พระองค์คือผู้ที่ทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณและผม พระองค์คือคนที่ร้องไห้ ณ หลุมฝังศพของลาซารัสเพื่อนที่ดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่ไม่ได้ทรงแสวงหาคนที่สังคมรังเกียจและคนที่โลกไม่ต้องการ แต่ทรงแสวงหาทุกคนที่รู้ว่าเขาหลงหายหากปราศจากพระองค์ บทเรียนนี้กำหนดไว้ให้อ่านสำหรับวันขอบพระคุณพระเจ้า ลองนึกภาพดูซิแม้กระทั่งการเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณของประเทศอเมริกาที่จะมาถึงก็ยังมากกว่าการขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าโดยทั่วไป เป็นวันที่มากกว่าวันขอบคุณสำหรับครอบครัวและเพื่อน  สำหรับการงานและการพักผ่อน แน่นอนว่าเป็นมากว่าวันที่คุณส่งแรงใจให้กับความสำเร็จของทีมฟุตบอลที่คุณโปรดปรานในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการรับประทานไก่งวง เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ซึ่งคุณรู้ดีว่าทรงเป็นผู้ที่สมควรแก่การขอบพระคุณสำหรับชีวิตนิรันดร์และความรอดที่คุณมีในขณะนี้โดยความเชื่อ นามของพระองค์คือ พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ การรักษา ชีวิตและความรอดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้และให้การขอบพระคุณของคุณสำแดงออกด้วยการกระทำ

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเยซูที่รัก ขออย่าทรงช่วยข้าพระองค์ให้สำนึกพระคุณในชีวิตนี้เท่านั้น แต่ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์เป็นแหล่งที่มาของความชื่นชมยินดี กำลัง และพลังของข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างให้ดีเพื่อข้าพระองค์ ขณะนี้และสืบไปเป็นนิตย์ อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: October 10, 2017 — 10:10 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา