ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2017 “คุณเป็นความสว่าง”

(พระเยซูตรัส) “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​” มัทธิว 5:14 ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นหนึ่งในคำสอนของพระเยซูซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คริสเตียนเกือบทุกคนรู้จักพระคำข้อนี้ดี สาเหตุก็เพราะว่ามีความเรียบง่ายแต่ความหมายลึกซึ้ง พระเยซูทรงบอกเราว่าคริสเตียนได้รับการทรงเรียกให้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ เขาได้รับการทรงเรียกจากความมืดเพื่อส่องสว่างและสำแดงความเชื่อของเขาผ่านทางการกระทำ แท้จริงแล้วเป้าหมายของการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผ่านทางชีวิตทุกด้านของเรา ในปีค.ศ. 2008 นักศึกษาที่เป็นฮินดูคนหนึ่งจากจังหวัดแถบภาคกลางสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เขาสามารถเรียนจบหลักสูตรภายในเวลาสองสามเดือนเท่านั้น ไม่เพียงแต่เรียนจบหลักสูตรเท่านั้น เขายังพบคำตอบสำหรับคำถามฝ่ายวิญญาณอีกด้วย การศึกษาช่วยเขาให้เข้าใจหลักคำสอนพื้นฐานหลายอย่างของพระคัมภีร์ และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขากลายเป็นคริสเตียนและเริ่มประกาศพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ และญาติพี่น้องของตน ในขณะที่เขียนเนื้อหาเฝ้าเดี่ยวอยู่นี้ เขาแนะนำคนมากกว่า 100 คนให้ศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เขาช่วยเหลือในหลายด้านเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณกับเด็กนักเรียนในพื้นที่เมืองนูวารา เอลิยา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา วันนี้เขาเป็นคำพยานที่มีชีวิต เป็นข้อพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูทรงกระทำต่อผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในความมืด หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วชายหนุ่มคนนี้จะเป็นศิษยาภิบาลในอนาคตและรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากประสบการณ์เขาจะสอนว่า “ความ​สว่าง​แท้​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​เห็น​ความ​จริง​นั้น​ได้ แม้​ขณะนั้น​กำลัง​เข้า​มา​ใน​โลก​” (ยอห์น 1:9) เขาเปิดเผยให้คนอื่นๆ รู้ว่าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราได้รับความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อนๆ ครับ เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่ซึ่งดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปในทางที่ไม่ถูกต้อง วันเวลาของเราอาจดูมืดมน และเราอาจถูกทดลองให้คิดว่าไม่มีความหวัง ในช่วงเวลาเช่นนั้นเราจำเป็นต้องจดจำพระคำของพระเจ้าที่ว่า “พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​โคม​สำหรับ​เท้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​เป็น​ความ​สว่าง​แก่​มรรคา​ของ​ข้า​พระ​องค์” (สดุดี 119:105) เราสามารถมั่นใจในพระคำของพระเจ้าที่นำชีวิตประจำวันของเราและสามารถขจัดปัญหาและความท้าทายต่างๆ ได้ เราสามารถแน่ใจได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือเรา และแม้ว่าเราคนบาปจะไม่สามารถรักษาคำพูดและสัญญาได้แต่พระองค์ทรงสามารถ ทั้งหมดนี้นำให้ผมมีคำถามว่า ในชีวิตประจำวันของเรา เราได้สำแดงแสงสว่างของเราต่อคนอื่นๆ หรือไม่ คนอื่นๆ สามารถเห็นพระคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราในวันนี้หรือไม่ ถ้าคำตอบของคุณไม่ค่อยหนักแน่นมากเท่ากับที่คุณปรารถนาให้เป็น ผมขอหนุนใจให้คุณใช้เวลาสักสองสามนาทีในการอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้จดจำว่าความรักของพระเจ้าผู้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ที่ทรงอยู่ในเราสามารถทำให้เราส่องสว่างต่อคนอื่นๆ
อธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาแห่งสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เราได้ยินวันนี้ ขอทรงช่วยเราให้ส่องสว่างพระองค์ในโลกนี้และช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระนามของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู! อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: November 4, 2017 — 2:52 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา