ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2017 “โล่มนุษย์”

ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์ 1 เปโตร 3:18

17 ตุลาคม เป็นวันที่รัฐบาลอิรักเริ่มรณรงค์เพื่อการยึดเมืองโมซุลคืน

กองทัพของรัฐบาลต้องพบกับการต่อต้านอย่างแข็งขันของนักรบไอซิสจำนวน 5,000 คน และขณะเดียวกันชาวอิรักยังต้องเผชิญกับประเด็นทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม

ผมขออธิบาย

จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้  ซึ่งให้ความชัดเจนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือกองทัพไอซิสเข้าไปตามชนบทรอบๆเมืองโมซุลและรวมรวมชาวบ้านคาดว่าประมาณ 8,000 ครอบครัว โดยมีสมาชิกเฉลี่ยครอบครัวละหกคนเข้าด้วย  คนที่ลังเลและขัดขืนจะถูกยิงทันที   ผู้คนที่จิตวิญญาณหวาดผวาเหล่านั้นถูกต้อนเข้าไปในเมืองโมซุลเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์

พูดอีกอย่างได้ว่าไอซิสกำลังบอกว่าถ้าคุณต้องการทำลายที่มั่นเหล่านี้ คุณก็สามารถทำได้ แต่คุณต้องแลกกับชีวิตของคนที่ไม่ได้ร่วมรบด้วยซึ่งมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กๆ

ผมคิดไม่ออกเลยว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไร ที่คนบริสุทธิ์ต้องสละชีวิตเพื่อรักษาคนผิดให้รอด

คุณรู้สึกคุ้นเคยใช่ไหม

ผมหวังว่าเช่นนั้น  ให้คิดถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ทรงวางพระองค์เองระหว่างเรากับศัตรูของเราคือ ความบาป ความตายและมารร้าย  ตามแผนการของพระบิดาแล้ว พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ผู้ทรงเป็นโล่สำหรับเรา  พระองค์ทรงสละชีวิตเพื่อให้เราได้รับการอภัยและมีชีวิตนิรันดร์

แน่นอนว่ามีความแตกต่างระหว่างพระผู้ช่วยให้รอดกับโล่มนุษย์ที่โมซุล

ทุกคนที่ได้รับโอกาสจะหลบหนีและกลับบ้านด้วยความดีใจ  เขาไม่รู้สึกถึงความรักและความภักดีต่อกองทัพที่ชั่วร้ายซึ่งทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย และเป็นภาวการณ์ร้ายแรงต่อชีวิต  ตรงกันข้ามพระเจ้าตรีเอกานุภาพของเราทรงรักบุตรที่ไม่เชื่อฟังของพระองค์ แม้กระทั่งหลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังพระบัญญัติข้อเดียวที่พระองค์ทรงให้เขา  แทนที่พระองค์ทรงทำลายมนุษย์ในทันที  พระเจ้ากลับทรงสัญญาว่าจะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาและตัวแทนของเรา

มีชายหญิงคนใดที่ถูกจับในโมซุลยินดีทำเช่นนั้นเพื่อช่วยผู้ที่จับกุมเขาหรือไม่  ไม่มีทาง

อ้อ ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างพระผู้ช่วยให้รอดของเรากับเหยื่อของไอซิส ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญ คือ ในขณะที่มีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่ถูกไอซิสจับอาจหนีรอดได้ แต่พระเยซูไม่มีโอกาสอย่างนั้นเลย   กุมารน้อยในรางหญ้าที่เบ็ธเลเฮ็มคือพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขนที่ทำด้วยไม้หยาบๆ นั้น  พระองค์ทรงยอมมอบชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยกู้ชีวิตของเรา

และการคืนพระชนม์ที่ยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีจากความตายของพระองค์ บอกเราว่าภารกิจของพระองค์สำเร็จแล้วและทุกคนที่เชื่อพระองค์ได้รับความรอด

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก  ข้าพระองค์ซาบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อช่วยข้าพระองค์ให้รอด  ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนถึงความชื่นชมยินดีนั้นที่เป็นของข้าพระองค์  และขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์บอกโลกที่หลงหายว่าชีวิตที่ได้รับการให้อภัยนั้น สามารถเป็นของเขาได้ด้วยเช่นกัน  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: November 8, 2017 — 1:55 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา