ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2017 “แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และคนดื้อด้านให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้า (ลูกา 1:17)

อ่าน ลูกา 1:14-17

ทูตสวรรค์บอกเศคาริยาห์ว่าบุตรของท่าน “จะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า” นั่นเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับบุตรทุกคนของเราที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่เขา แต่ความสำคัญของยอห์นไม่ใช่เพราะเขาเป็นบุตรของเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ แต่เพราะเขาจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเกิด  พระวิญญาณจะสอนเขาให้ประสบความสำเร็จในการทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เขา

เศคาริยาห์ได้รับการกำชับว่าต้องดูแลบุตรของตนให้ห่างไกลจากการดื่มไวน์หรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์รุนแรง ยอห์นจะมีชีวิตอยู่เหมือนนาศีร์ในสมัยพระคัมภีร์เดิม นาศีร์คือคนอิสราเอลที่ถูกแยกออกจากคนอิสราเอลทั่วไปโดยให้ชีวิตของเขาถวายต่อการรับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ สิ่งแสดงถึงการแยกตัวออกคือการปล่อยผมยาวและงดเว้นจากการกินผลองุ่นหรือดื่มไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ

ขณะที่ทูตสวรรค์บอกเศคาริยาห์ว่า “เขาจะนำพงศ์พันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาห์…เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้า” (ดู ลูกา 1:16-17)

ยอห์นจะเปิดเผยความเห็นแก่ตัวของเราและแสดงให้เรารู้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น เราจะไว้วางใจในพระบุตรตามพระสัญญาของพระเจ้า  พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดโดยชีวิตที่บริสุทธิ์ และการทนทุกข์โดยไม่มีความผิด ตลอดจนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์  เป็นที่ชัดเจนว่าคุ้มค่าสำหรับปีเดือนเหล่านั้นที่ทั้งสองรอคอยเพื่อให้ได้บุตรชายเช่นยอห์น

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามายังโลกของเรา และเตรียมผู้คนเช่นเศคาริยาห์และเอลีซาเบธให้เป็นพ่อแม่ของผู้นำหน้าพระองค์อย่างเช่นยอห์น  ขอทรงประทานความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์เพื่อให้เดินไปกับพระองค์ในความเชื่อเมื่อพระองค์ทรงจัดลำดับก้าวย่างของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: December 1, 2017 — 2:06 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา