“ค่ายประจำปีไทย-เอษรา 2017 (2)

ไทย 2

วันที่ 5 เมษายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับองค์กรคริสตจักรไทย-เอษรา ในงานค่ายประจำปีไทย-เอษรา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2017 ซึ่งใช้หัวข้อค่ายว่า “ร่วมใจ..เข้าไปยึดครอง” (ยชว.18:3) และในวันนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้มีส่วนนำผู้ร่วมค่ายในเรื่องกิจกรรมรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมค่ายมีการวางแผนและทำงานเป็นทีมพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ในทุกๆกิจกรรมผู้ร่วมค่ายแต่ละทีมต่างก็ให้ความร่วมมือกันในทีม วางแผนร่วมกัน ส่งเสริมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ และในช่วงสุดท้ายนอกจากจะได้รับฟังพระวจนะแล้วยังมีพิธีปิดค่ายอันแสนประทับใจร่วมกันนำมาซึ่งความรัก ความผูกพัน ความสมานสามัคคีจนทำให้ผู้ร่วมค่ายต่างก็มีภาระใจในการออกไปประกาศและนำวิญญาณ เพื่อนำคนมาถึงความรักความรอดในองค์พระเยซูคริสต์กันอย่างเต็มที่ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณ ความรัก การทรงนำ การทรงสถิตและการทรงอวยพระพรที่มาถึงค่ายนี้อย่างมากมาย Comments comments

“ค่ายประจำปีไทย-เอษรา 2017 (1)

ไทย 1

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนในการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับองค์กรคริสตจักรไทย-เอษรา ในงานค่ายประจำปีไทย-เอษรา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2017 ซึ่งใช้หัวข้อค่ายว่า “ร่วมใจ..เข้าไปยึดครอง” (ยชว.18:3) โดยมีพี่น้องประมาณสองร้อยกว่าคน จาก 26 คริสตจักร ( 13 คริสตจักรอยู่ในสังกัดองค์กรคริสตจักรไทยเอษรา และอีก 13 คริสตจักรเป็นคริสตจักรที่มีความสัมพันธ์กันในการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ด้วยกัน) และในวันที่ 4 เมษายน 2017ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนนำผู้ร่วมค่ายในเรื่องกิจกรรมฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมค่ายมีการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ซึ่งผู้ร่วมค่ายต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันในการกระทำกิจกรรมต่างๆจนเป้าหมายสำเร็จผลเป็นอย่างดี Comments comments

Listener Gathering (18-3-2017)

LG โคราช

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” โดยมีคุณทองทิพย์ หาญประดิษฐ์ (ป้าอ้วน) เป็นนักจัดรายการวิทยุรายการคลายกังวล ซึ่งผลิตและควบคุมการผลิตโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง แล้วได้ส่งรายการวิทยุคลายกังวลมาออกอากาศที่ทางสถานีสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM.104.25 MHz. อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และมีตารางออกอากาศทุกวันระหว่างเวลา 16.00-16.30 น. กิจกรรมครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม 2017 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขกาย สุขใจ ทั้งนักจัดรายการวิทยุได้มีโอกาสพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิตแก่ผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป นอกจากนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้นำกิจกรรมดีๆและ กิ๊ฟเซ็ทอันน่ารักพร้อมของรางวัลไปมอบแก่ผู้ฟังรายการวิทยุอีกมากมาย -ขอบคุณ อ.จำเริญ บุรีนอก ศิษยาภิบาลคริสตจักรครบุรี และนายสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรีที่ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้รับพระพรเป็นอย่างมาก -ขอบคุณพี่น้องและผู้ฟังรายการวิทยุทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ -และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบพระคุณพระเจ้าทรงทรงนำและอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างดีเยี่ยม Comments comments

“EQUIPPING THE SAINTS”

ETS 11

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2017 ณ คริสตจักรไทยหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ การจัดอบรมจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นสมาชิกให้มีส่วนในการออกไปประกาศเป็นพยานและ พร้อมที่จะมีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจแห่งการรับใช้ต่างๆโดยการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับศิษยาภิบาลมากขึ้น ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี ขอบคุณ อ.นิวัฒน์ นิเกตุ ศิษยาภิบาล คริสตจักรแห่งนิมิตอุตรดิตถ์ ที่ประสานงานจนกิจกรรมนี้สำเร็จเป็นอย่างดี ขอบคุณ อำนวย สีตะบุสป์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยหัวดง ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และการจัดเตรียมอาหารสำหรับพี่น้องที่เข้าร่วมสัมมนา ขอบคุณศิษยาภิบาลทุกท่านและพี่น้องในคริสตจักรทุกแห่งเหล่านี้ที่ร่วมมือ ร่วมใจ กันเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด -คริสตจักรไทยหัวดง -คริสตจักรแห่งนิมิตอุตรดิตถ์ -.คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อุตรดิตถ์ -.คริสตจักรบ้านพระคริสต์อุตรดิตถ์ -คริสตจักรไทยถาวรธรรมแม่เฉย *คริสตจักรใดสนใจกิจกรรมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 080-621-8722 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme