4

Eyeglass Clinic Day 4 (22-9-2017) วันสุดท้ายในการดำเนินโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ( Eyeglass Clinic Project ) โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานจาก Brookfield Lutheran Church ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในเขตอำเภอกุยบุรีเพียงรอบเวลาเดียวคือรอบเช้าระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และมีผู้ได้รับมอบแว่นตาจำนวน 94 คนด้วยกัน Comments comments

Eyeglass Clinic Day 3 (21-9-2017)

3

Eyeglass Clinic Day 3 (21-9-2017) องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานจาก Brookfield Lutheran Church ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ( Eyeglass Clinic Project )ในวันนี้ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในเขตอำเภอกุยบุรีสองรอบเวลาด้วยกันคือรอบเช้าระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และรอบบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. มีผู้ได้รับมอบแว่นตาจำนวน 306 คนด้วยกัน Comments comments

Eyeglass Clinic Day 2 (20-9-2017)

DSC06940

Eyeglass Clinic Day 2 (20-9-2017) ในวันนี้เป็นวันที่สอง ของโครงการมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ( Eyeglass Clinic Project ) ยังคงดำเนินการมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุในอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการตรวจวัดค่าสายตาเพื่อมอบแว่นตาให้แก่พี่น้องในท้องถิ่นที่ได้ประสานงานนัดหมายไว้สอบรอบเวลาด้วยกันคือรอบเช้าระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และรอบบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นดำเนินการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์และทีมจาก Brookfield Lutheran Church ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานองค์การบริหารตำบลในอำเภอกุยบุรี Comments comments

Eyeglass Clinic Day 1 (19-9-2017)

DSC06665

Eyeglass Clinic Day 1 (19-9-2017) โครงการมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ( Eyeglass Clinic Project ) ดำเนินการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Brookfield Lutheran Church ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบแว่นตาแก่พี่น้องผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต Comments comments

“Welcome” Brookfield Lutheran Team

IMG_7352

Welcome ยินดีต้อนรับ Brookfield Lutheran Team อาสาสมัครโครงการมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ( Eyeglass Clinic Project ) ที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2017 Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา