“YOUTH CHALLENT (YC2017)”

yc

YOUTH CHALLENT (YC2017) องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์พันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ค่ายสัมมนา YOUTH CHALLENGE (YC2017) หัวข้อค่าย “ตามพระทัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2017 วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก เป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้พบปะพูดคุย แนะนำพันธกิจต่างๆที่ทางองค์การฯได้ดำเนินอยู่กับเยาวชนหนุ่มสาวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทพันธกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวหันมามีส่วนร่วมในการถวายตัวหรือมีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจแห่งการรับใช้มากขึ้น Comments comments

“ค่ายประจำปีไทย-เอษรา 2017 (2)

ไทย 2

วันที่ 5 เมษายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับองค์กรคริสตจักรไทย-เอษรา ในงานค่ายประจำปีไทย-เอษรา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2017 ซึ่งใช้หัวข้อค่ายว่า “ร่วมใจ..เข้าไปยึดครอง” (ยชว.18:3) และในวันนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้มีส่วนนำผู้ร่วมค่ายในเรื่องกิจกรรมรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมค่ายมีการวางแผนและทำงานเป็นทีมพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ในทุกๆกิจกรรมผู้ร่วมค่ายแต่ละทีมต่างก็ให้ความร่วมมือกันในทีม วางแผนร่วมกัน ส่งเสริมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ และในช่วงสุดท้ายนอกจากจะได้รับฟังพระวจนะแล้วยังมีพิธีปิดค่ายอันแสนประทับใจร่วมกันนำมาซึ่งความรัก ความผูกพัน ความสมานสามัคคีจนทำให้ผู้ร่วมค่ายต่างก็มีภาระใจในการออกไปประกาศและนำวิญญาณ เพื่อนำคนมาถึงความรักความรอดในองค์พระเยซูคริสต์กันอย่างเต็มที่ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณ ความรัก การทรงนำ การทรงสถิตและการทรงอวยพระพรที่มาถึงค่ายนี้อย่างมากมาย Comments comments

“ค่ายประจำปีไทย-เอษรา 2017 (1)

ไทย 1

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนในการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับองค์กรคริสตจักรไทย-เอษรา ในงานค่ายประจำปีไทย-เอษรา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2017 ซึ่งใช้หัวข้อค่ายว่า “ร่วมใจ..เข้าไปยึดครอง” (ยชว.18:3) โดยมีพี่น้องประมาณสองร้อยกว่าคน จาก 26 คริสตจักร ( 13 คริสตจักรอยู่ในสังกัดองค์กรคริสตจักรไทยเอษรา และอีก 13 คริสตจักรเป็นคริสตจักรที่มีความสัมพันธ์กันในการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ด้วยกัน) และในวันที่ 4 เมษายน 2017ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนนำผู้ร่วมค่ายในเรื่องกิจกรรมฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมค่ายมีการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ซึ่งผู้ร่วมค่ายต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันในการกระทำกิจกรรมต่างๆจนเป้าหมายสำเร็จผลเป็นอย่างดี Comments comments

Listener Gathering (18-3-2017)

LG โคราช

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” โดยมีคุณทองทิพย์ หาญประดิษฐ์ (ป้าอ้วน) เป็นนักจัดรายการวิทยุรายการคลายกังวล ซึ่งผลิตและควบคุมการผลิตโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง แล้วได้ส่งรายการวิทยุคลายกังวลมาออกอากาศที่ทางสถานีสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM.104.25 MHz. อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และมีตารางออกอากาศทุกวันระหว่างเวลา 16.00-16.30 น. กิจกรรมครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม 2017 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขกาย สุขใจ ทั้งนักจัดรายการวิทยุได้มีโอกาสพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิตแก่ผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป นอกจากนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้นำกิจกรรมดีๆและ กิ๊ฟเซ็ทอันน่ารักพร้อมของรางวัลไปมอบแก่ผู้ฟังรายการวิทยุอีกมากมาย -ขอบคุณ อ.จำเริญ บุรีนอก ศิษยาภิบาลคริสตจักรครบุรี และนายสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรีที่ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้รับพระพรเป็นอย่างมาก -ขอบคุณพี่น้องและผู้ฟังรายการวิทยุทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ -และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบพระคุณพระเจ้าทรงทรงนำและอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างดีเยี่ยม Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme