ธรรมชีวิตประจำวันที่ 2 เมษายน 2021 “ม่าน”

ข้อพระคัมภีร์:  แล้ว​พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​แล้ว​ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ ม่านใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ออก​เป็น​สอง​ท่อน ตั้ง​แต่​บน​ตลอด​ล่าง (มาระโก 15:37-38)

ม่านมีไว้เพื่อซ่อนสิ่งต่างๆ ม่านบังหน้าต่างเอาไว้เมื่อเราไม่อยากให้ผู้คนมองเข้ามาข้างใน หรือม่านกั้นเตียงในโรงพยาบาลเอาไว้เมื่อคนไข้รับการรักษา พระเจ้าทรงสั่งให้คนอิสราเอลกั้นม่านไว้ระหว่างส่วนสำคัญของพระวิหารและอภิสุทธิสถานซึ่งเป็นจุดที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยวิธีการพิเศษเพื่อดูแลอิสราเอลประชากรของพระองค์

เราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติม่านด้วยการอยู่ข้างนอกเว้นแต่จะได้รับเชิญเข้าไป มีเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าไปหลังม่านของพระเจ้าและเข้าไปเพียงปีละครั้งเพื่อทำภารกิจเดียว นั่นคือ การถวายเครื่องบูชาไถ่บาปด้วยเลือดบริสุทธิ์เพื่อความบาปของประชากรของพระเจ้า การเข้าไปในเวลาอื่นใดหมายถึงความตาย จงอยู่ให้ห่าง พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และเราไม่บริสุทธิ์ นั่นคือ ข้อมูลของม่านในพระวิหาร

พวกปุโรหิตที่ทำหน้าที่อยู่ในพระวิหารคิดอะไรเมื่อเขาเห็นม่านขาดออกเป็นสองท่อน คนเหล่านั้นไม่อาจรู้ได้ว่าในวินาทีนั้น พระบุตรของพระเจ้าเองทรงสิ้นพระชนม์ พระกายของพระองค์ทรงถูกฉีกขาดและแตกหักเพื่อเราบนกางเขน เพื่อให้เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบซึ่งนำเรากลับมาหาพระเจ้า บัดนี้ หนทางไปหาพระเจ้าถูกเปิดออก ไม่ใช่เปิดให้กับเพียงคนเดียว ไม่ใช่เปิดให้กับพวกปุโรหิตเท่านั้น แต่เปิดให้กับทุกๆ คน บัดนี้ ในพระเยซู เราทุกคนได้รับเชิญให้เข้าไป

พระเยซูทรงเปิดหนทาง เหมือนที่ผู้เขียนฮีบรูกล่าวไว้ว่า “​เรา​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู ตาม​ทาง​ใหม่​และ​เป็น​ทาง​ที่​มี​ชีวิต ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เปิด​ให้​เรา​ผ่าน​เข้า​ไป​ทาง​ม่าน​นั้น คือ​ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์” (ฮีบรู 10: 19ข-20) การถูกแยกหมดไปแล้ว เราสามารถเข้าหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงเข้าหาเราก่อนในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอโปรดนำข้าพระองค์เข้าใกล้พระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  • ม่านแบบไหนที่คุณจำได้แม่นที่สุด เพราะอะไร
  • คุณเคยรู้สึกตื่นกลัวเมื่อเข้าหาพระเจ้าหรือไม่
  • การที่คุณรู้ว่าพระเยซูทรงอยู่เคียงข้างคุณเสมอนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่า

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 31, 2021 — 7:58 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา