ธรรมชีวิตประจำวันที่ 7 เมษายน 2021 “การจัดการกับบาป”

1 ยอห์น 1:5-2:2 นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย  ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป และถ้าผู้ใดทำบาป เราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย

ยอห์นเขียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนตลอดเวลาคือ ปัญหาความบาป ในฐานะบุตรของพระเจ้าเราไม่ต้องการทำบาป บาปไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไป บาปทำให้เรารู้สึกอึดอัด ไม่มีความสุข รู้สึกผิด อับอาย แม้ไม่มีใครมีโอกาสค้นพบเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนเราจะไม่สามารถเป็นอิสระจากบาปได้ แท้จริงแล้ว เหมือนกับว่ายิ่งเราเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเห็นความบาปของเราเองมากเท่านั้น

ยอห์นยอมรับความจริงข้อนี้ ท่านหนุนใจเราไม่ให้ทำบาป แต่ท่านก็รู้ว่าเราไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นไทจากบาปได้จนกว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ยอห์นไม่ต้องการให้เราหลอกตัวเองและคิดว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงบาปได้ แต่ท่านชี้ให้เราเห็นว่าผู้เดียวที่จะช่วยได้ทุกครั้งที่เราล้มลงคือ พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นเอง

ยอห์นเรียกพระเยซูว่าเป็น “ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเรา” ผู้ทูลขอคือ คนที่ปกป้องคุณและอยู่ข้างคุณ พระเยซูทรงอยู่ข้างเราแน่นอน ไม่มีใครเคยทำให้เรามากไปกว่านี้ ถ้าคุณยอมมอบชีวิตให้ใครบางคนหมายความว่า คุณรักเขาอย่างชัดเจน

แล้วยอห์นก็ชี้ให้เราหันกลับไปที่กางเขน “พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรชำระเราจากบาปทั้งสิ้น” นั่นรวมถึงบาปที่เราทำหลังจากที่เราเป็นคริสเตียนแล้ว รับบัพติศมาแล้ว เชื่อแล้ว และแม้กระทั่งหลังจาก 70 หรือ 80 ปีที่อยู่ในความเชื่อ ในฐานะคนรู้มากที่น่ารำคาญข้าพเจ้ารู้ว่ามีคำพูดที่ว่า “พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคริสเตียนด้วย” ถูกแล้ว พระองค์ทรงทำอย่างนั้น และพระองค์ทรงคืนพระชนม์เพื่อเราด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เราสามารถอดทนต่อตัวเราเองได้ พูดในเชิงจิตวิญญาณคือ ถ้าเรายังคงสะดุดและหกล้มในโคลนตม พระเยซูก็ยังทรงฉุดเราขึ้นและล้างเราให้สะอาด พระองค์ทรงอดทนกับเราเพราะทรงรู้จักเราอย่างทะลุปรุโปร่ง แต่ก็ทรงรักเรา พระองค์ไม่ทรงแปลกใจหรือเสียใจ พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นบุตรของพระองค์ และเด็กๆ ก็ใช้เวลานานในการเจริญเติบโต พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการของพระองค์ในเราตลอดชีวิต จนกว่าพระองค์จะทรงนำเราอย่างปลอดภัยไปยังพระเยซูชั่วนิรันดร์

อธิษฐาน:  เมื่อข้าพระองค์ล้มลงในความบาป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้ไว้วางใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณคิดว่าในโลกนี้มีคนที่สามารถเป็นคนดีครบถ้วนได้หรือไม่ เพราะอะไร
  2. คุณทำอะไรเมื่อคุณทำบาปบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า
  3. คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วคุณยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเยซูและการต่อสู้กับบาปจบสิ้นลงแล้ว

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 31, 2021 — 8:05 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา